Przypominamy, że Wójt Gminy Rząśnia zaprasza do wzięcia udziału w planowanym do realizacji projekcie pn.: „Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia”.

Na realizację projektu Gmina będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dofinansowanie będzie wynosić do 95 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach naboru przewiduje się wsparcie lokalizacji na terenie gminy w zakresie instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii lub instalacji kolektorów słonecznych lub powietrznej pompy ciepła na potrzeby c.w.u.

Biorąc pod uwagę czas weryfikacji dokumentów aplikacyjnych oraz czasochłonną procedurę na przeprowadzenie postępowania przetargowego, w przypadku uzyskania dofinansowania szacunkowy montaż mógłby nastąpić w latach 2024/2025 roku. Warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania przez Gminę.

Mieszkańcy zainteresowani takim wsparciem, proszeni są w terminie od 25 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. złożyć w Urzędzie Gminy odpowiednią ankietę, która będzie podstawą przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną analizy technicznej oraz doboru odpowiedniej instalacji (wielkość, moc instalacji). Wzór ankiety można pobrać poniżej. Można ją też otrzymać w biurze podawczym Urzędu.

Ankiety złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aby móc złożyć ankietę/deklarację, należy łącznie spełnić kilka warunków:
– być właścicielem budynku mieszkalnego na terenie Gminy Rząśnia, który najpóźniej w czasie montażu urządzeń będzie zamieszkały ponieważ efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
nie prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej pod adresem przypisanym do budynku w którym zainstalowane zostanie OZE,
– posiadać prawo dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Rząśnia,
– nie zalegać z żadnymi płatnościami na rzecz Gminy Rząśnia,
– wypełnić i złożyć deklarację/ankietę udziału w programie,

Wspomnianą wyżej deklaracje można złożyć na dwa sposoby:
osobiście, w pokoju nr 115 Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśni.
mailowo, wysyłając wypełniony dokument na adres: oze@rzasnia.pl.

W przypadku pytań dotyczących naboru osobą kontaktową jest Pan Michał Krawczyk, tel. 44 631 71 22, wew. 218.

Osoby składające Ankietę deklarują pokrycie następujących kosztów:
– 5% kosztów kwalifikowanych(netto) zakupu i montażu instalacji,
– 100% kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją montażu instalacji,
– obowiązujący podatek VAT od całej wartości urządzenia (obecnie 8%) w sytuacji gdy podatek VAT zostanie uznany jako wydatek niekwalifikowany.

Jeśli wynik przeprowadzonej analizy technicznej będzie pozytywny, podpisywane będą umowy użyczenia. Po ich podpisaniu Gmina przygotuje wymagane dokumenty aplikacyjne do Urzędu Marszałkowskiego, w tym wniosek o dofinansowanie o przyznanie środków w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027.

W programie pn. „Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia” mogą uczestniczyć właściciele budynków mieszkalnych z terenu Gminy Rząśnia, którzy nie posiadają na moment składania deklaracji instalacji fotowoltaicznych, solarnych, powietrznych pomp ciepła na potrzeby c.w.u.). Informujemy również, iż w przypadku instalacji kolektorów słonecznych lub powietrznej pompy ciepła na potrzeby c.w.u. możliwy jest wybór tylko jednego urządzenia (wybieramy tylko instalację kolektorów słonecznych lub tylko powietrzą pompę ciepła na potrzeby c.w.u.) Dobór instalacji fotowoltaicznej nastąpi na podstawie deklarowanego zużycia energii elektrycznej. 

Aby ankieta została zarejestrowana w Urzędzie Gminy należy wypełnić wszystkie jej pola. Niekompletne ankiety przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę!

 

Pliki do pobrania:
kurenda Wójta Gminy Rząśnia w sprawie programu „Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia”,
wzór ankiety dla mieszkańców, którzy deklarują udział w planowanym do realizacji projekcie pn.: „Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia”.