Projekt „Prosument…”. Spotkanie informacyjne w Białej

W dniu wczorajszym (czwartek, 11 marca 2021 r.) odbyły się dwa spotkania informacyjne w ramach projektu badawczo – rozwojowego „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020​ przez konsorcjum Politechniki Łódzkiej, PGE Dystrybucja S. A., Politechniki Lubelskiej oraz Apator Elkomtech S. A. gdzie Gmina Rząśnia występuje jako Partner Wspierający.

Na zaproszenie Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej przybyli, podzieleni na dwie grupy – między innymi w związku z koniecznością zapewnienia reżimu sanitarnego – mieszkańcy Białej, zasilani w energię ze stacji transformatorowej 8-0270 oraz będących prosumentami (posiadaczami instalacji fotowoltaicznych). Grupa ta została wytypowana przez konsorcjum biorąc pod uwagę zakres i cele projektu oraz konieczne do jego prawidłowego zrealizowania założenia.

W spotkaniu ze strony konsorcjum uczestniczyli: reprezentujący Politechnikę Łódzką: Pani Profesor Irena Wasiak  – Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki, Pan Doktor Ryszard Pawełek – Zastępca Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki, reprezentujący PGE Dystrybucja S.A. Centralę Spółki: Michał Fifowski  – Specjalista ds. Innowacji w Departamencie Strategii, reprezentujący PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź: Witold Filipiński – Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych, Bożena Matuszczak-Królak – Specjalista w Wydziale Organizacyjnym, Konrad Kubasik – Kierownik Działu Utrzymania Sieci, Marek Makowski  – Mistrz w Wydziale Układów Pomiarowych.

Gminę Rząśnia reprezentowali: Wójt Gminy Rząśnia – Tomasz Stolarczyk, Kierownik Referatu Gospodarki, Kultury i Sportu – Mariusz Bęben, Sołtys Sołectwa Biała – Andrzej Łuczak oraz Radni: Tomasz Pełka, Adam Rozumek i Grzegorz Mentek.

Każda z grup na początek została przywitana przez Wójta Tomasza Stolarczyka, który przybliżył Mieszkańcom historię współpracy z PGE dotyczącą możliwości rozwiązania problemów z instalacjami fotowoltaicznymi na terenie gminy, proces w jakim Gmina Rząśnia – jako gmina od lat stawiająca na ekologię i innowacje oraz w której nagromadzenie instalacji fotowoltaicznych na obszarze jednej gminy będącej w zasięgu państwowego operatora systemu dystrybucji energii jest unikalne w skali kraju, dzięki swoim własnym staraniom została Partnerem Wspierającym Projektu.

Następnie głos zabrała Pani Profesor Irena Wasiak  – Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej – Lider Projektu, omawiając ogólne zasady, cele projektu, oczekiwane efekty jego realizacji i podkreślając jego potencjalne długofalowe skutki nie tylko dla badania jako takiego, ale rolę wyników otrzymanych w czasie jego trwania dla zmian legislacyjnych i taryfowych koniecznych dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług realizowanych przez Dystrybutora, który docelowo w skali całego kraju będzie mógł współpracować z prosumentami.

W kilku zdaniach rolę PGE Dystrybucja S. A. w projekcie omówił Witold Filipiński – Dyrektor Departamentu Usług Dystrybucyjnych, który uwypuklił dynamikę zmian na rynku energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych oraz związane z tym realne i występujące na całym obszarze działania spółki problemy z siecią dystrybucyjną, mające niestety negatywny wpływ na działanie instalacji u poszczególnych klientów.

Z kolei Pan Marek Makowski w swej, pełnej merytorycznej i fachowej wiedzy, prezentacji multimedialnej zaprezentował mieszkańcom obszar badawczy (sieć energetyczną) objętą projektem oraz zasady jego wyboru – podkreślając również przewagę naszej gminy jako gminy innowacyjnej i stosującej  ciekawe oraz pożyteczne dla regulacji sieci rozwiązania. Omówił także schemat stanu obecnego instalacji prosumenckich​ oraz schemat który zostanie zastosowany po zamontowaniu u jego uczestników urządzeń skonstruowanych przez odpowiednio: Politechnikę Łódzką oraz Politechnikę Lubelską. Z największym zainteresowaniem spotkała się tu możliwość wyposażenia dwóch instalacji w magazyny energii – co w skali projektu ma w sposób przejrzysty pokazać przewagi ich wykorzystywania w opozycji do , również planowanego, regulowania pracy instalacji z odpowiednimi rekompensatami dla prosumentów w przypadku ewentualnego zarządzaniem pracą sieci i instalacją.

Pan Marek Makowski, będący jednocześnie Kierownikiem Projektu, przedstawił mieszkańcom liczne korzyści z wzięcia udziału w projekcie oraz propozycje jakie ma dla nich konsorcjum w związku z udziałem w badaniu.

Po prezentacji mieszkańcy zadawali pytania, ostatecznie rozwiewając swoje wątpliwości dotyczące warunków i propozycji przedstawianych przez konsorcjum prowadzące ten wyjątkowy projekt badawczo – rozwojowy.

W efekcie prawie 90% przybyłych na spotkanie podpisało na miejscu deklarację udziału w projekcie.

Kończąc Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podziękował mieszkańcom za otwartość i zaufanie oraz wyraził przekonanie, że dzięki ich zaangażowaniu w jak najkrótszym czasie uda się wprowadzić rozwiązania techniczne i legislacyjne umożliwiające stosowanie specjalnych taryf, które z powodu nieprzygotowania polskich sieci energetycznych do tak dynamicznego wzrostu produkowanej przez producentów energii (dynamika tego przyrostu – jak się okazuje, wg. słów Dyrektora Filipińskiego – sięga w ciągu kilku lat kilkunastu tysięcy (!) procent), spora część problemów które wszyscy napotykamy zostanie rozwiązana.

Projekt w którym, deklarując już udział, mieszkańcy Białej wytypowani przez Konsorcjum z którym współpracuje Gmina Rząśnia, może stanowić bardzo dobry początek systemowego rozwiązywania problemów z instalacjami fotowoltaicznymi.

Przed nami wiele wyzwań, ale w perspektywie możemy dać coś od siebie innym. Bardzo ciekawe przedsięwzięcie – będziemy  informować na bieżąco – tym czasem zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z tych spotkań.

„Projekt Prosument – Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta

„Projekt Prosument – Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta