Projekt zapewnia możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych. Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego oraz szkoleniowego sprawi, że każdy z uczestników będzie mógł zwiększyć swoją motywację do rozwijania dalszej kariery. W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo zawodowe indywidualne (12 godzin/osoba) i grupowe
 • szkolenia do wyboru: Pracownik obsługi biurowej, Logistyk/Spedytor, Opiekun osoby starszej
 • staż zawodowy z wynagrodzeniem

Zapewniamy w ramach szkoleń:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • przerwę kawową oraz obiadową
 • materiały szkoleniowe
 • profesjonalną kadrę szkoleniową
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • stypendium szkoleniowe
 • płatny staż

W projekcie mogą wziąć osoby będące:

 • mieszkańcem woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • zamierzają nabyć nowe kwalifikacje zawodowe oraz podjąć zatrudnienie,

oraz należą do jednej z wymienionych grup docelowych:

 • utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do grupy bezrobotna lub nieaktywna zawodowo,
 • zleceniodawca rozwiązał umowę cywilnoprawną z przyczyn zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych,
 • zleceniodawca nie przedłużył umowy cywilnoprawnej z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz jednocześnie zalicza się do osób bezrobotnych.

Zapraszamy do kontaktu: 601 205 377