Stawki

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/286/2022 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od I kwartału 2023 r.

Wynoszą one:
– 12,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny,
– 24,00 zł od każdego mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Stosownie do  Uchwały Nr XX/152/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia  11 grudnia 2020 r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – zostało ustalone nowe zwolnienie właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady:

1,00 zł – miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości złoży oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rząśnia Nr XX/151/2020  z dnia  11 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: – 9,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa; – 18,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rząśnia na nieruchomościach zamieszkałych (obowiązujące do końca 2020 r.)

(Podstawa  prawna: Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXII/157/2013 z dnia 27 marca 2013 roku  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości  tej opłaty). Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbierane selektywnie (segregacja) wynoszą:
  • od 1 do 4 osób włącznie zamieszkujących daną nieruchomość – 7,00  zł za każdą osobę,
  • 5 osoba – zamieszkująca daną nieruchomość – 4,00 zł,
  • 6 osoba – zamieszkująca daną nieruchomość – 3,00 zł,
  • 7 osoba – zamieszkująca daną nieruchomość – 2,00 zł,
  • 8 osoba i kolejne – zamieszkująca/e daną nieruchomość – 1,00 zł/ osoba.
Stawka opłaty za odpady zbierane nieselektywnie (bez segregacji) wynosi:
  • 14,00 zł  od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Podstawa  prawna:  Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXII/159/2013 z dnia 27 marca 2013 roku  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) Opłatę  właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania raz na kwartał w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie: 1) za I kwartał do 25 kwietnia; 2) za II kwartał do 25 lipca; 3) za III kwartał do 25 października; 4) za IV kwartał do 25 stycznia. W przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku pierwszą opłatę uiszcza się w najbliższym ww. terminie.
Sposób wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy:

ZBIERAMY ODPADY SELEKTYWNIE (SEGREGUJEMY)

Lp.

Liczba osób zamieszkujących

daną nieruchomość zamieszkałą

Kwota wyliczenia opłaty

/liczba osób razy stawka/

Kwota miesięczna

Kwota kwartalna

/za trzy miesiące kalendarzowe/

1

1 osoba

1 x 7,00 zł

7,00 zł

21,00 zł

2

2 osoby

2 x 7,00 zł

14,00 zł

42,00 zł

3

3 osoby

3 x 7,00 zł

21,00 zł

63,00 zł

4

4 osoby

4 x 7,00 zł

28,00 zł

84,00 zł

5

5 osób

4 x 7,00 zł

1 x 4,00 zł

32,00 zł

96,00 zł

6

6 osób

4 x 7,00 zł

1 x 4,00 zł

1 x 3,00 zł

35,00 zł

105,00 zł

7

7 osób

4 x 7,00 zł

1 x 4,00 zł

1 x 3,00 zł

1 x 2,00 zł

37,00 zł

111,00 zł

8

8 osób

4 x 7,00 zł

1 x 4,00 zł

1 x 3,00 zł

1 x 2,00 zł

1 x 1,00 zł

38,00 zł

114,00 zł

9

powyżej 8 osób

9 os.

poz. 8  + 1,00 zł

39,00 zł

117,00 zł

10 os.

poz. 8  + 2,00 zł

40,00 zł

120,00 zł

11 os.

poz. 8  + 3,00 zł

41,00 zł

123,00 zł

12 os.

poz. 8  + 4,00 zł

42,00 zł

126,00 zł

13 os.

poz. 8  + 5,00 zł

43,00 zł

129,00 zł

ZBIERAMY W SPOSÓB NIESELEKTYWNY (NIE SEGREGUJEMY)

 Lp.

Liczba osób zamieszkujących

daną nieruchomość zamieszkałą

Stawka do wyliczenia opłaty

Kwota miesięczna

Kwota kwartalna

/za trzy miesiące kalendarzowe/

1

każda osoba zamieszkująca daną nieruchomość

14,00 zł

liczba osób  x 14,00 zł

Kwota miesięczna

x 3

SEGREGACJA ŚMIECI =  NIŻSZA OPŁATA