Na prośbę Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podajemy do publicznej wiadomości ogłoszenie o udostępnieniu społeczeństwu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia (liczy się data wpływu do Urzędu):
– w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
– ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w Wydziale Środowiska i Gospodarki Wodnej, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: powietrze@lodzkie.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Projekt uchwały dotyczy każdego gospodarstwa domowego w Województwie Łódzkim, wobec powyższego prosi się mieszkańców Gminy Rząśnia o zapoznanie się z jej treścią.

 

Pliki do pobrania:
ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego,
projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.