Wczoraj tj. 7 września 2023 r. nastąpił odbiór drugiej części zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola”. Druga część zadania swym zakresem obejmowała „serce” całej inwestycji czyli budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała, a także budowę kanalizacji od oczyszczalni ścieków do studni B65 (przy sklepie Grosik) oraz w miejscowości Biała Gołębiniec.

Wczorajszy odbiór był zwieńczeniem poprzedzających go czynności odbiorowych w trakcie których komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele naszego Urzędu, inspektorzy nadzoru, inspektor nadzoru autorskiego oraz przedstawiciele Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, sprawdzała poprawność i jakość wykonania przedmiotowego zadania.

Odbiór końcowy rozpoczął się przemową Pana Wójta Tomasza Stolarczyka, który powitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za pracę włożoną w trakcie realizacji inwestycji. W odbiorze, prócz wskazanej wyżej komisji odbiorowej, uczestniczyli także radni: Pan Adam Rozumek, Pan Sławomir Boroń, Pan Grzegorz Mentek oraz Pan Tomasz Pełka. Po krótkim wstępie kierownik budowy Pan Robert Ławniczek wraz z głównym technologiem szczegółowo opowiedzieli o pracy poszczególnych urządzeń oczyszczalni ścieków począwszy od ich dopływu do kraty schodkowej, poprzez komory nitryfikacji i denitryfikacji, a na wylocie do rzeki Nieciecz kończąc. Kolejnym etapem odbioru były oględziny wykonanych odcinków sieci, w tym największej na całej inwestycji tłoczni Pb1.

Pragniemy przypomnieć, iż realizacja zadania rozpoczęła się w październiku 2020r. Oddana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ma przepustowość 221 m3/d. Stanowi zblokowany obiekt inżynieryjny składający się m.in. ze zbiorników reaktora biologicznego. Prócz głównego budynku na terenie oczyszczalni znajdują się także budynek na skratki, magazyn wapna, wiata na odwodniony osad oraz pomieszczenie kraty schodkowej. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane kanałem do rzeki Nieciecz. Przedmiotowa oczyszczalnia została zaprojektowana z myślą o przyjęciu ścieków z miejscowości Biała oraz Gawłów z pewnym zapasem na ewentualne nowe podłączenia w przyszłości. Jeśli chodzi zaś o sieć kanalizacji sanitarnej wczoraj oddano łącznie ponad 3,3 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ponad 1,3 km kanalizacji tłocznej, 3 tłocznie ścieków (Pb1. Pb11, Pb12) oraz 85 szt. przyłączy. W ramach przedmiotowej części inwestycji była także budowa wodociągu oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, a także szereg innych prac jak zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni czy odtworzenia nawierzchni po wykonanych pracach.

Łączny koszt przedmiotowej części zadania to 14 260 069,06 zł brutto w tym budowa samej oczyszczalni to koszt ponad 7 000 000,00 zł.

Po zakończeniu procedur wewnętrznych tj. przekazania obiektu wraz z siecią do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, na naszej stronie pojawi się informacja dla mieszkańców o trybie podłączania się do przedmiotowego odcinka kanalizacji.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Brzezińska.