Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 maja 2012 roku do 27 czerwca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, pokój 24 w godz.: od 9:00 do 15:00.

Pełną treść obwieszczenia można pobrać pod tym linkiem lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia (zakładka: Informacje – Ogłoszenia – Ogłoszenia Urzędu Gminy).

Uwagi do ww. projektu planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Rząśnia na adres: Urząd Gminy Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2012 r.

Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Rząśnia, ul Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, pokój nr 24, w godzinach pracy urzędu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@rzasnia pl,
w terminie do dnia 16 lipca 2012 roku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2012 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, na sali posiedzeń – sala nr 15.