Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Rząśnia oraz miejscowości Będków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz uchwały Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i uchwały Nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w miejscowości Rząśnia oraz miejscowości Będków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Rząśnia, przy ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Rząśni o godz. 1000.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1405, 1566) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rząśnia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2018 r.

Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

Rząśnia. dnia 11 stycznia 2018 r.

 


Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Rząśnia oraz miejscowości Będków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.