Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) i art. 21 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz   Uchwały Nr IV/22/2007 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/20/2002 z dnia 27 grudnia 2002r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Rząśnia, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  25.02.2013 roku do 26.03.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnia , ul. Kościuszki 16 , 98-332 Rząśnia  pokój 24  w godz. : od 9:00 do 15:00.
Procedura prowadzona jest w brzmieniu Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązującej przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami -art. 4 ust. 2.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 przywołanej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do ww. projektu   planu miejscowego, zgodnie z art, 18 ust. 2 i 3 tej ustawy, należy składać do Wójta Gminy Rząśnia  na adres: Urząd Gminy Rząśnia, ul. Kościuszki 16 , 98-332 Rząśnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2013 roku.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.03.2013 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, na Sali posiedzeń sala nr 15.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
• o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia
• o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,
• o stanowiskach organów właściwych o którym mowa w art. 54 ust.1 cytowanej wyżej ustawy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.
Zgodnie z art. 40 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku, uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej na adres:  Urząd Gminy Rząśnia , ul. Kościuszki 16 , 98-332 Rząśnia,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnia , ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, pokój nr 24, w godzinach pracy urzędu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: gmina@rzasnia.pl  w terminie do dnia 10.04.2013 roku.

Do pobrania: pełen tekst Obwieszczenia Wójta Gminy Rząśnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia w granicach administracyjnych gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.