OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RZĄŚNIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 972/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko