Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji,które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz w zakresie „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

– od dnia 18 sierpnia 2014 roku do 01 września 2014 roku

Limit dostępnych środków:
– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 23 784,62 zł
– „Odnowa i rozwój wsi” – 382 868,31 zł
– „Małe projekty” – 175 284,77 zł

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11,
98-320 Osjaków.

Godziny i tryb przyjmowania wniosków:
Od 7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami Wnioskodawca składa bezpośrednio w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioskodawca będący osoba fizyczną do wniosku powinien załączyć „Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
  • kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju,
    w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
  • wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronach internetowych:
– Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”: www.krainawarty.pl,
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: www.lodzkie.pl,
– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl (dotyczy działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”).

Minimalna średnia liczba punktów, jaką musi uzyskać operacja, aby została wybrana do finansowania wynosi 2,0 pkt.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11 w godz. 7:00-15:00 oraz pod numerem telefonu: (43) 842 35 22.