Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 28/2012
Wójta Gminy Rząśnia
z dnia 10 grudnia 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości Broszęcin-Kolonia (kolonia) na nazwę miejscowości Kolonia Broszęcin (kolonia)

Na podstawie art. 5a i  art. 31, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567), uchwały Rady Gminy Rząśnia  Nr IX/51/2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz  art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /1/ (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141); zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam z dniem 10 grudnia 2012 roku przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Broszęcin-Kolonia (kolonia) na nazwę miejscowości Kolonia Broszęcin (kolonia).
2. Propozycja zmiany wnika z rozbieżności pomiędzy nazwą urzędową tj. Broszęcin-Kolonia (kolonia), zawartą w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce a nazwą używaną przez lokalnych mieszkańców, figurująca w ewidencji ludności, ewidencji gruntów i innych powiązanych ze sobą instytucjach, tj. Kolonia Broszęcin.
3. Uwagi i wnioski można składać do 31 grudnia 2012 roku w formie pisemnej drogą pocztowa na adres Urzędu, ul. Kościuszki 16 lub formie ustnej:
1) do Urzędu Gminy pok. Nr 16 w godzinach urzędowania;
2) na zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012 roku – do protokołu;
3) radnym Rady Gminy Rząśnia;
4) sołtysowi sołectwa Broszęcin, poprzez wyrażenie opinii w ankiecie.
4. Uwagi wnioski można przesyłać drogą mailową na adres: sekretarz@rzasnia.pl.
§2. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Jan Kałużny – Sekretarz Gminy.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Zarządzenie Nr 27/2012
Wójta Gminy Rząśnia
z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw na terenie gminy Rząśnia

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz uchwały Rady Gminy Rząśnia  Nr IX/51/2011   z dnia 4 października 2011 roku w sprawie   określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych; zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zarządzam z dniem 7 grudnia 2012 roku konsultacje społeczne projektów zmiany statutów wszystkich sołectw na terenie gminy Rząśnia.
2. Uwagi do projektów można składać do 31 grudnia 2012 roku w formie pisemnej drogą pocztowa na adres Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 16 lub  ustnej:
1) do Urzędu Gminy pok. nr 16 w godzinach urzędowania;
2) na zebraniach wiejskich, które odbędą się do końca 2012 roku we wszystkich sołectwach-  do protokołu;
3) radnym Rady Gminy Rząśnia;
4) sołtysom.
3. Uwagi wnioski można przesyłać drogą mailową na adres sekretarz@rzasnia.pl.
§2. Projekt ramowego statutu znajduje się u sołtysów, w Urzędzie Gminy pok. nr 16 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rząśnia www.rzasnia.eobip. pl w zakładce konsultacje społeczne.
§3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Jan Kałużny – Sekretarz Gminy.
§4. Projekty statutów po przeprowadzeniu konsultacji zostaną  przedłożone Radzie Gminy Rząśnia do uchwalenia.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:
– Projekt statutu sołectwa przedstawiony do konsultacji społecznych