Na podstawie Zarządzenia Nr 55/2015 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 19 października 2015 r. zaprasza się zainteresowane strony do uczestnictwa w konsultacjach społecznych projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2017”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zamieszczenie projektu uchwały „Program współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2012”  na stronie internetowej Gminy Rząśnia www.rzasnia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.rzasnia.eobip.pl oraz udostępnieniu projektu uchwały w Urzędzie Gminy w Rząśni, pok. nr 2.

Opinie należy składać na piśmie według załączonego formularza, w sekretariacie oraz w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16,  98-332 Rząśnia lub pocztą elektroniczną na adres  e-mail: gmina@rzasnia.pl.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiada Referat Gospodarki, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Rząśni.

Termin konsultacji:
a) termin rozpoczęcia konsultacji: 21 października 2015 r.
b) termin zakończenia konsultacji: 4 listopada 2015 r.

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 19.10. 2015 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016- 2017”
Projekt uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego ii o wolontariacie na lata 2016 – 2017”
Formularz uwag do projektu : „Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2017”