Relacja z gminnych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

(więcej…)

Tej, co nie zginęła… Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, po 123 latach niewoli, z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia, pragniemy uczcić pamięć poległych, pomordowanych i zaginionych.
Pragniemy oddać hołd wszystkim Przodkom, którzy walczyli o wolność dla przyszłych pokoleń – o wolność dla nas. Bez względu na różnice, jakie je dzieliły – jedno ich łączyło – Wolna Niepodległa Polska.
Poświęcenie, trud i ofiara naszych Przodków, to dla nas wzór patriotyzmu, wielkiej miłości do Ojczyzny, to wzór, by zgodnie budować silną i wolną Ojczyznę – Rzeczpospolitą Polską.

Złączeni myślą serdeczną o wszystkich znanych i nieznanych Mieszkańcach naszej Małej Ojczyzny – Gminy Rząśnia, którzy przez lata niewoli przechowywali kulturę i tradycję naszego regionu, a w chwilach próby, swym czynem i poświęceniem przywracali niepodległość Dużej i Małej Ojczyźnie, pragniemy również wyrazić im wdzięczność.

Oddając hołd wszystkim znanym i nieznanym bohaterom, Wójt oraz Rada Gminy Rząśnia serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Rząśnia, na uroczyste obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się w niedzielę – 11 listopada w Rząśni.

Program uroczystości:
– godz. 15:30 – zbiórka przed kościołem w Rząśni i przemarsz na cmentarz parafialny, a następnie apel poległych i uroczyste złożenie kwiatów na grobach Nieznanych Żołnierzy. Po uroczystościach na cmentarzu przemarsz do kościoła.
– godz. 16:00 – Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po mszy świętej przemarsz do Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.
– godz. 17:00 (w gimnazjum) – Montaż słowno – muzyczny oraz koncert pieśni patriotycznych pod wspólnym tytułem „Pieśni nadziei i zwycięstwa”, w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z Rząśni, Białej i Zielęcina, gimnazjum w Rząśni, Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia, Gminnego Ogniska Muzycznego oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy.

Uroczystościom niepodległościowym towarzyszyć będzie wystawa okolicznościowa “Gmina Rząśnia dawniej i dziś”.

Po zakończeniu uroczystości zapraszamy na poczęstunek i “dawne rodaków rozmowy” czyli nasze wspomnienia przy blasku świec.

Tej, co nie zginęła… Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Tej, co nie zginęła… Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Tekst: Zdzisława Retkiewicz.


Przypominamy, że Gmina Rząśnia w ramach cyklu wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości wydała okolicznościową płytę pod tytułem „Pieśni nadziei i zwycięstwa”. Znajdują się na niej nie tylko pieśni patriotyczne, ale także wiersze oraz refleksja czy może przesłanie naszego młodego pokolenia związane z Ojczyzną i Niepodległością.

Wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Rząśnia

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości wygenerowane w systemie Wsparcia Organów Wyborczych elektroniczne wersje dokumentów:
(więcej…)

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Mieszkańcy.

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia.

Wójt Gminy Rząśnia na podstawie  Uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 4006) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniżej informujemy o najważniejszych zasadach przyznawania dotacji.
1.
Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości:
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinasowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych.
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
Wnioski można  pobrać w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

Składając wniosek o dotację Wnioskodawca oświadcza, że:
nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy,
– będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,
– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień,
– wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia licząc od 1 stycznia roku następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta  i warunkami eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami dotacji,
– zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
poświadczenie dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),
– aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące),
– mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
– kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu albo kserokopia pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego,
– kserokopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane),
– umowę z wykonawcą wraz z kosztorysem,
– karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków,
– certyfikat wydany przez notyfikowane laboratorium potwierdzający spełnienie przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013.

Objaśnienia:
Poświadczenie dysponowania nieruchomością – akt własności lub inny dokument (umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika tytuł prawny lub prawo do dysponowania nieruchomością). W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze wniosków
Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie można składać od  20 września  2018 r. (czwartek) do dnia 28 września 2018 r.  (piątek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Więcej informacji w sprawie naboru mogą Państwo uzyskać:
–  w Dotacyjnym Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy pok. nr  15 – sala konferencyjna, 
na stronie rzasnia.pl/ekologicznie
– pod numerem telefonu  502-143-453.

4. Informacje dodatkowe

1. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji oraz na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
2. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia XLI/262/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia w wariancie graficznym nr II (dotyczy to miejscowości: Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Augustów, Kodrań, Kopy, Marcelin, Rychłowiec, Będków – Wyrwas, Gawłów- Rżów, Rekle – Huby Reklowskie), z zastrzeżeniem, iż ze względu na uwarunkowania techniczno-lokalizacyjne w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie otrzymanie dotacji.
3. Zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zapewniać jakość ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być wyposażone w urządzenia lub miejsca poboru próbek ścieków umożliwiające kontrolę ich parametrów jakościowych warunkujących możliwość wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzenia wodnego.
5. Beneficjent dotacji zobowiązany jest zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w okresie trwałości projektu (corocznie przez 5 lat)  do dostarczania do Urzędu Gminy wyników próbek oczyszczonych ścieków potwierdzających wymaganą jakość ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). W przypadku niedotrzymania obowiązku dostarczenia wyników badań oczyszczonych ścieków w terminie wyznaczonym przez Gminę lub w przypadku, kiedy wyniki badań nie potwierdzą wymaganej jakości oczyszczonych ścieków beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej dotacji wraz odsetkami.
6. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Architektury i Budownictwa).

Szanowni Państwo,

Podejmując decyzję o montażu na swojej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie dokonując wyboru danego modelu lub typu przydomowej oczyszczalni ścieków  w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
– warunki gruntowe i wodne w miejscu planowanej lokalizacji oczyszczalni, które zapewniają jej prawidłowe działanie,
– właściwy dobór przepustowości oczyszczalni do ilości wytwarzanych ścieków lub osób zamieszkujących posesję,
– warunki gwarancji i ewentualnego serwisu oferowane przez Wykonawców,
– zapewnienie przez wybrany model oczyszczalni jakości oczyszczonych ścieków wymaganej przepisami prawa, która będzie musiała corocznie zostać potwierdzana pozytywnymi wynikami badań.

Życzymy Państwu przemyślanej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia.

 

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


Pliki do pobrania:
wyjaśnienia z dnia 27 września 2018 r. odnośnie zapisów „Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia”, stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XLIV/288/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. oraz zapytań do „Minimalnych wymagań technicznych” stanowiących załącznik do wzoru umowy pomiędzy Wykonawcą a mieszkańcem,
informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 września 2018 r. dotycząca naboru na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie PDF),
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie DOCX),
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie ODT),
Uchwała Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia.

Dni Gminy Rząśnia – informacja dla uczestników

Informujemy wszystkich uczestników zbliżających się Dni Gminy Rząśnia, które odbędą się przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia w dniach 21-22 lipca 2018 r., iż impreza ta zgodnie z Decyzją Nr 1/2018 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 lipca 2018 r. jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 799 oraz z 2018 r. poz. 138 i poz. 310).

W związku z powyższym podczas jej trwania obowiązuje regulamin imprezy masowej i terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, który podajemy poniżej.

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości również szkic sytuacyjny zabezpieczenia imprezy masowej pod nazwą “Dni Gminy Rząśnia”.
(więcej…)

Informacja w sprawie suszy

W związku ze stwierdzeniem suszy na terenie województwa łódzkiego,  potwierdzonej wskaźnikami klimatycznego bilansu wodnego, określonymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, poszkodowani  rolnicy z terenu Gminy Rząśnia mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że na terenie Gminy Rząśnia suszą zagrożone są zboża ozime i jare oraz  krzewy owocowe na glebach ornych VI klasy.

Informacje dotyczące zgłaszanie szkód uzyskać można w  Referacie Gospodarki, Kultury
i Sportu  Urzędu Gminy w Rząśni – pokój nr 1, na stronie www.rzasnia.pl, na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodzkie.eu/page/5094,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html oraz u sołtysów.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.
  • Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
  • Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach
  • Oświadczenie Nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych.

W celu udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych należy załączyć wydruk  złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie dotacji.

Dokumenty do pobrania:

Program rządowy Dobry Start

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można składać już od 1 lipca.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie “Dobry Start” i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”

Program rządowy Dobry Start

Program rządowy Dobry Start

Wakacje 2018 w Gminie Rząśnia

Stałym zwyczajem w naszej gminie jest to, że na dwa miesiące wakacji biblioteka, ośrodki kultury oraz sportu organizują rozmaite przedsięwzięcia, które dają wielu dzieciom i młodzieży szkolnej możliwość ciekawego spędzenia wakacji w atmosferze zabawy i integracji.

To alternatywa przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości uczestnictwa w zorganizowanych formach wypoczynku. Dla nich właśnie mamy ciekawe i atrakcyjne propozycje spędzania wolnego czasu.

Wstęp na wszystkie zajęcia, warsztaty i pokazy jest bezpłatny, a uczestnicy pozostawać będą pod profesjonalną opieką pracowników.

Poniżej harmonogramy zajęć:
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni,
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Białej,
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Stróży,
wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Filii Bibliotecznej w Kodraniu,
wakacje w Świetlicy w Będkowie,
wakacje w Centrum Kształcenia w Rząśni,
wakacje w kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Rząśni.

Informacja dotycząca naboru na montaż kotłów

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, tj. montażu kotłów gazowych, kotłów na biomasę (pellet i inne) klasy 5-ekoprojekt, kotłów węglowych klasy 5-ekoprojekt i kotłów olejowych.

1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest dla:
– kotłów gazowych – 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
kotłów na biomasę (pellet i inne) – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
– kotłów węglowych – 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż  9.000,00 zł brutto,
– kotłów olejowych – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 13.000,00 zł brutto.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski złożone:
1) w sposób niezgodny z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy RząśniaNr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016  r.  z późniejszymi zmianami;
2) bez wymaganych załączników;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) podpisane przez podmiot nieuprawniony
– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

Wnioski są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.
UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze Wniosków
Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcia będzie można składać od 12 czerwca 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.
WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
– aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
– audyt lub analizę cieplną budynku,
– umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami,
– arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc montażu,
kosztorys ofertowy,
– kopię prawomocnego pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane – dotyczy głównie kotłów gazowych),
– karty katalogowe urządzeń.

Objaśnienie:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.  W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

4. Informacje dot. wymagań ekologicznych (kotły węglowe i na biomasę)

W związku z wejściem w życie od 1 maja 2018 r. wymagań jakie muszą spełniać instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych takie jak np.: kotły c.o., piece, kominki przypominamy   o obowiązujących przepisach w tym zakresie tj.:
– Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017.1690),
– Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2017.4549).
W szczególności zwracamy uwagę, iż zgodnie z zapisami ww. dokumentów kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018 r. muszą posiadać Certyfikat „klasy 5”  oraz  Certyfikat „Ekoprojektu”.
Certyfikat „klasy 5″ tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredytowaną jednostkę.
Certyfikat „Ekoprojektu” (lub „Ekodesign”) tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w „Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Szanowni Państwo,
Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.
Życzę Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 


Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 6 czerwca 2018 r. dotycząca naboru na montaż kotłów,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
– Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/208/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.WERSJA Z AKTUALNYM WZOREM WNIOSKU!!
wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.

Stulecie odzyskania niepodległości w Gminie Rząśnia

W 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Wielką rolę w przetrwaniu długiej nocy narodowej niewoli odegrała bogata literatura patriotyczna i niepodległościowa.

Henryk Sienkiewicz w 1916 roku tak napisał o wielkiej roli literatury polskiej: “Naród streszcza się w swej literaturze i żyje przez nią, gdyż inaczej żyć nie może. Politycznie może ona często błądzić, narodowo nie błądzi nigdy. Jest ona jak pochodnia, która rozświeca ciemności niewoli – i jak wielki dzwon, który nie pozwala usnąć sumieniu nie tylko polskiemu, ale i sumieniu innych ludów. Próżno ci, którym chodzi przede wszystkim o spokój, zatykają sobie uszy. Dzwon powtarza im nieubłaganie, że rozbój dokonany nad Polską jest niesłychaną w dziejach zbrodnią i że dopóty ludzkość chorzeć będzie, dopóki nie stanie się zadość sprawiedliwości. Takimi wielkimi dzwonnikami byli: Mickiewicz, Słowacki i Krasiński. Po nich słabsze ręce uchwyciły za sznur narodowej dzwonnicy, ale i te pracują jak mogą, by nie umilkły te dźwięki, które głoszą na cztery strony świata: JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA! W tych czterech słowach streszcza się cała literatura polska”.

Te cztery słowa, za które w latach niewoli oddawały życie setki tysięcy polskich bojowników o wolność, są stale obecne w wierszach i pieśniach patriotycznych, tworzonych także przez poetów-żołnierzy. Prosta pieśń żołnierska nieodłączna towarzyszka doli i niedoli wojennej – krzepiła serca i starczyć musiała za wszystko. Z tą pieśnią marły i rodziły się nasze legionowe pokolenia. Niejeden z autorów, kreśląc na skąpych skrawkach papieru swoje rymy, nie wiedział, czy nie są one ostatnim pożegnaniem ze światem żyjących, jego testamentem “JEDNI JUŻ PADLI – DRUDZY JUTRO ZGINĄ…”.

Te wiersze i pieśni dodawały ducha w trudnych chwilach, podsycały patriotyzm i wiarę w siebie. Czasem stawały się hymnami, a czasem bywały tak niebezpieczne dla okupantów, iż wpisywano je na czarną listę zakazanych pieśni. A przecież właśnie pieśń, piosenka, dumka czy kuplet to przejaw spontanicznej twórczości i wrażliwości, których nikt i nic nie jest w stanie wymazać z naszych śpiewników, naszej pamięci i naszych serc. Przekazywanez pokolenia na pokolenie stanowią o naszej tożsamości, ciągłości naszej tradycji, nieprzemijającej potrzebie piękna, wzruszenia i uśmiechu.


Gmina Rząśnia we współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi zaplanowała wiele wydarzeń związanych z Setną Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jednym z takich wydarzeń jest nagranie płyty, którego pierwszy etap odbył się 29 maja, pod tytułem „Pieśni nadziei i zwycięstwa”. Na płycie znajdą się nie tylko pieśni patriotyczne, ale także wiersze oraz refleksja czy może przesłanie naszego młodego pokolenia związane z Ojczyzną i Niepodległością.
W pierwszym etapie w nagraniu płyty wzięli udział dzieci i młodzież z:
– Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej,
– Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni,
– Szkoły Podstawowej w Zielęcinie,
– Gimnazjum Im. Jana Kochanowskiego w Rząśni,
– Gminnego Ogniska Muzycznego,
oraz dorośli mieszkańcy Gminy Rząśnia z Wójtem Gminy Rząśnia –Tomaszem Stolarczykiem na czele, jak również:
– zespół „Małe Art” działający przy filii bibliotecznej w Stróży,
– pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni wraz z filiami.

W drugim etapie nagrywania płyty, przewidziane jest nagranie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia.
Ponadto także 29 maja, w świetlicy w Będkowie otwarto wystawę pt. „Wieś przez stulecie”, która potrwa do 6 czerwca. W dniu otwarcia wystawy zorganizowane były również warsztaty tkackie.

Tekst: Zdzisława Retkiewicz. Zdjęcia: Monika Modlińska.