Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu DP3500e Pajęczno-Biała Etap 2

P. U. H. DOMAX Arkadiusz Mika jako Wykonawca zadania jw. informuje o planowanym w dniu 23.06.2021 r. o godz. 10:00  wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi powiatowej nr 3500E, powiat Pajęczański. Etap II –od km 1+897 – do  km 2+560, zgodnie z zatwierdzeniem nr KD.7121.1.38.2021 z dnia 08.04.2021 r.

Na ww. odcinku drogi będzie wprowadzona sygnalizacja świetlna, a roboty będą prowadzone na połowie szerokości drogi.  

Plik do pobrania:
informacja Wykonawcy o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.

Dofinansowanie do zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Rząśnia w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia w 2021 r.”
(więcej…)

Rekrutacja do projektu „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia”

Rekrutacja do projektu „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia”
W związku z realizacją projektu pn: „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, uprzejmie informujmy , iż od dnia 09.06.2021 r. do 15.08.2021 r. trwa rekrutacja do projektu.
(więcej…)

Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu dla DP3500E Pajęczno-Biała

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika jako Wykonawca zadania jw. informuje o planowanym w dniu 08.06.2021 r. o godz. 10:00  wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 3500E, powiat Pajęczański, Etap VI – od km 4+190 – do  km 4+742 w miejscowości Biała, gm. Rząśnia, (więcej…)

Informacja PGE GiEK S.A. dotycząca odszkodowań za obniżenie plonów

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A, – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów informujący o sposobie załatwiania spraw związanych z wypłatą odszkodowań za obniżenie plonów spowodowanych działalnością kopalni.


(więcej…)

Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ogłoszenie naboru

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji przedsięwzięcia związanego z kontynuacją przeobrażania Naszej Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia.

Wójt Gminy Rząśnia na podstawie  Uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 4006) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej uchwałą nr XLVIII/316/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniżej informujemy o najważniejszych zasadach przyznawania dotacji.

1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości:
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinasowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych.
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
Wnioski można  pobrać w Urzędzie Gminy w Rząśni (Punkt Obsługi Interesanta na parterze budynku),oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

Składając wniosek o dotację Wnioskodawca oświadcza, że:
nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy,
– będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,
– zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień,
– wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia licząc od 1 stycznia roku następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta  i warunkami eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami dotacji,
– zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności i posiadać dokumenty potwierdzające ten fakt.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
poświadczenie dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),
– aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące),
– mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
– kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu albo kserokopia pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego,
– kserokopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane),
– umowę z wykonawcą wraz z kosztorysem,
– karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków,
– deklarację właściwości użytkowych lub raport z przeprowadzonych badań w notyfikowanej jednostce potwierdzający spełnienie przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013”.

Objaśnienia:
Poświadczenie dysponowania nieruchomością
– akt własności, odpis z księgi wieczystej lub inny dokument (umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika tytuł prawny lub prawo do dysponowania nieruchomością podpisany przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli). W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze wniosków
Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie można składać od  1 czerwca  2021 r. (wtorek) do dnia 30 września 2021 r.  (czwartek) w Urzędzie Gminy w Rząśni (Punkt Obsługi Interesanta na parterze budynku), w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Więcej informacji w sprawie naboru mogą Państwo uzyskać:
na stronie rzasnia.pl/ekologicznie
– pod numerem telefonu  44 6317122 lub 605-446-341, 605-446-306.

4. Informacje dodatkowe
1. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji oraz zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia XLI/262/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia w wariancie graficznym nr II (dotyczy to miejscowości: Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Augustów, Kodrań, Kopy, Marcelin, Rychłowiec, Będków – Wyrwas, Gawłów- Rżów, Rekle – Huby Reklowskie), z zastrzeżeniem, iż ze względu na uwarunkowania techniczno-lokalizacyjne w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie otrzymanie dotacji.
3. Zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zapewniać jakość ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
4. Beneficjent po wykonaniu przedsięwzięcia zobowiązuje się dostarczyć Gminie Rząśnia sprawozdanie z pracy oczyszczalni potwierdzające, iż zamontowana u Beneficjenta przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 roku lub w  okresie trwałości projektu na wcześniejsze wezwanie Gminy.
5. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Architektury i Budownictwa).

Szanowni Państwo,

Podejmując decyzję o montażu na swojej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie dokonując wyboru danego modelu lub typu przydomowej oczyszczalni ścieków  w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
– warunki gruntowe i wodne w miejscu planowanej lokalizacji oczyszczalni, które zapewniają jej prawidłowe działanie,
– właściwy dobór przepustowości oczyszczalni do ilości wytwarzanych ścieków lub osób zamieszkujących posesję,
– warunki gwarancji i ewentualnego serwisu oferowane przez Wykonawców,
– zapewnienie przez wybrany model oczyszczalni jakości oczyszczonych ścieków wymaganej przepisami prawa.

Uwaga: Informujemy, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni nie świadczy usług odbioru osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.

WAŻNE: Informujemy, że na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pojawiła się  interpretacja zapisów ustawy Prawo wodne (https://wody.gov.pl/114-nieprzypisany/487-faq) z której wynika, iż w przypadku kiedy ścieki z przydomowej oczyszczalni odprowadzane będą do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiących integralnej części oczyszczalni, urządzeń, wówczas taki obiekt należy traktować jako urządzenie wodne, o którym mowa w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a na którego wykonanie w myśl art. 389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – mowa tu np. o wylotach służących do odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Tak więc decydując się na wybór danego rodzaju (technologii) przydomowej oczyszczalni ścieków trzeba mieć na uwadze fakt, iż niektóre z oferowanych oczyszczalni będą wymagać uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Życzę Państwu przemyślanej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia o ogłoszeniu naboru na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
wzór wniosku o dotację,
wzór wniosku o wypłatę dotacji,
wzór umowy z wykonawcą,
wzór umowy dotacji,
klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych do wniosku o udzielenie dotacji celowej,
Uchwała Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała Nr XLVIII/316/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XLIV/288/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia.

Trwa akcja “Otwórz się na pomoc z Gminą Rząśnia”

Przypominamy, że trwa akcja prospołeczna “Otwórz się na pomoc z Gminą Rząśnia”.

Działanie składa się z dwóch elementów: pierwszym jest interaktywna gra dla dzieci i młodzieży oraz filmy skierowane do ich rodziców i opiekunów, który ma pomóc dzieciom i młodzieży, a także ich rodzinom w walce z uzależnieniem od internetu. Drugim zaś poradnik prasowy skierowany do wszystkich mieszkańców gminy.

Poradnik jest dostępny w miejscach użyteczności publicznej na terenie gminy. W poradniku znajdziemy wiele ciekawych informacji dotyczących zdrowia. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji i zapoznania się z poniższymi materiałami.


Zgodnie z zapowiedziami Wójt Gminy Rząśnia wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Partnerem Polska Press Sp. z o. o. udostępnia Państwu poradnik “Otwórz się na pomoc z Gminą Rząśnia. Program profilaktyki zdrowia psychicznego”.

Poradnik porusza problemy związane z niepokojem, lękiem i wieloma innymi czynnikami groźnymi w obliczu pandemii. podczas której troska o zdrowie dla wielu osób staje się tematem numer jeden. Zdarza się jednak, że zdrowie psychiczne schodzi na drugi plan. A to właśnie zamknięcie, izolacja i nowe lęki związane z obecną sytuacją sprawiają, że coraz więcej ludzi boryka się z objawami depresji. Kiedy smutek zmienia się w chorobę? W jakim momencie konieczna jest pomoc psychologa lub psychiatry? Co powinno cię zaniepokoić w zachowaniu twoim lub bliskich?

Próby odpowiedzi między innymi na te pytania znajdą Państwo poniżej (po publikacji można poruszać się przy pomocy menu na dole. Plik można też pobrać w całości).

 

Plik do pobrania:
poradnik “Otwórz się na pomoc z Gminą Rząśnia. Program profilaktyki zdrowia psychicznego”.


Przypominamy też, że w ramach akcji prospołecznej mającej edukować i budować świadomość społeczną w zakresie zdrowia psychicznego zaprezentowaliśmy – zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich Rodzicom interaktywny film „Otwórz się na pomoc z Gminą Rząśnia” poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i internetu.

Zadaniem widzów jest pokierowanie losami Dominika – 12 letniego chłopca, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych. Podjęte przez widzów decyzje w trakcie filmu mają wpływ na przebieg fabuły. Jedne wybory przybliżają Dominika do rodziny, inne sprawiają, że coraz bardziej zatapia się w świecie cyfrowego uzależnienia.

Zachęcamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w Projekcie. Zaproponowany format z pewnością zaangażuje dzieci i młodzież do obejrzenia i wyboru dalszego ciągu zdarzeń ukazując w sposób realny ich potencjalne problemy.

W grze można wziąć udział pod bezpośrednim linkiem: https://rzasnia.pl/otworz-sie-na-pomoc-z-gmina-rzasnia/ lub rozpocząć ją poniżej.

Zachęcamy wszystkich do uważnej lektury poradnika oraz zainteresowania tym ważnym tematem wszystkich znajomych. Szczególnie dzieci powinny w obecnym trudnym czasie zwrócić szczególną uwagę na problemy uzależnień od “nowych technologi”.

Informacja dot. płatności podatku

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że druga rata łącznego zobowiązania podatkowego w sołectwach:
– Będków,
– Biała,
– Gawłów,
– Rząśnia,
– Stróża,
– Suchowola Wieś,
– Suchowola Majątek,
– Żary – Rychłowiec
zostanie pobrana przez sołtysów.

Natomiast Mieszkańcy pozostałych sołectw drugą ratę łącznego zobowiązania podatkowego płacą wyłącznie na rachunek bankowy Gminy Rząśnia w Banku Spółdzielczym w Kleszczowie, nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240. Prosimy o dokonywanie terminowej wpłaty celem uniknięcia naliczenia ewentualnych odsetek podatkowych.

Powyższy podział jest wynikiem indywidualnej decyzji sołtysów poszczególnych sołectw podyktowany stanem pandemii w kraju.

 

Informacja o zmianie godzin otwarcia PSZOKU

Urząd Gminy w Rząśni informuję, że od 8 maja 2021 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

PSZOK CZYNNY BĘDZIE:
poniedziałek: nieczynny,
wtorek – czwartek: 12:00 – 20:00,
piątek – sobota: 8:00 – 16:00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Rząśnia. Gmina ekologiczna

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że w dniach 4 – 7 maja 2021 r. od godziny 6:00  na terenie Gminy Rząśnia, odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:
(więcej…)