Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Wójt Gminy Rząśnia informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.  
(więcej…)

Informacja o przedłużeniu terminu załatwienia spraw dot. dodatku węglowego

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZĄŚNI o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.51.2022 z dnia 12.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni do realizacji zadań z zakresu dodatku węglowego. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 18 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Rząśnia i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Łódzkiego.

Gmina Rząśnia złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

Kurenda. Psy bez opieki właściciela

W związku z licznymi skargami mieszkańców w sprawie wałęsających się psów, Wójt Gminy Rząśnia przypomina o obowiązku sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla osób i mienia.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich właścicieli psów do trzymania ich na swojej posesji, w sposób uniemożliwiający jej swobodnie opuszczanie oraz wykluczający dostęp osób trzecich.

Zabrania się również pozostawienia psa bez odpowiedniego dozoru, w przypadku gdy zwierzę to nie jest należycie uwiązane oraz gdy nie znajduje się na terenie  odpowiednio zabezpieczonym i zamkniętym.

Nie zastosowanie się do ww. postanowień spowoduje odpowiedzialność na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie wykroczeń –  art. 77 § 1:
,,Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany”.

oraz §  2. 

,,Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Należy podkreślić, iż zwierzęta w większości przypadków mają właścicieli, a pojawiające się tzw.   ,,bezdomne psy”, to głównie zwierzęta, które są nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela, a które stanowią  realne zagrożenie i niebezpieczeństwo  dla życia lub zdrowia ludzi.

W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku, właściciel poniesie koszty związane z wyłapaniem oraz opieki weterynaryjnej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Naszej gminy, zwracam się z prośbą do właścicieli psów  o właściwe i odpowiednie zabezpieczenie swojej posesji przed samowolnym opuszczeniem zwierzęcia oraz sprawowania  nad nimi należytej opieki.

Apel do Mieszkańców. Pilnuj swojego psa.

Apel do Mieszkańców. Pilnuj swojego psa.

Dodatek węglowy. Składanie wniosków

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz opublikowaniem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego informujemy, że na terenie Gminy Rząśnia obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni, ul. 1 Maja 37 (parter).

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wnioski można składać:
– elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (Uwaga! Wniosek przesyłany poprzez platformę ePUAP powinien zawierać podpisany podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym plik wniosku – skan, itp. Podpisanie samej przesyłki nie spełnia wymogów formalnych),
– papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni (poniedziałek: 12:00-17:00 od wtorku do piątku: 10:00-13:30).

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?
– formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy,
– następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania,
– jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania,
– następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy – wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku,
– na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe,
– od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Należy pamiętać, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30 listopada 2022 r. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące otrzymania pomocy można uzyskać telefonicznie:
– 44 631-71-84,
– 663-235-682: pracownicy socjalni,
– 785-193-692: świadczenia rodzinne.

Więcej informacji również na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy.Plik do pobrania:

wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (wersja PDF),
wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (wersja PDF aktywna),
wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (wersja DOCX),
wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (wersja ODT),
rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego,
ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
wskazówki jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

 

Informacja dotycząca dyżurów leśniczego

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie informuje, iż od dnia 1 września 2022 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Pajęcznie wykonujący zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, będą pełnili dyżury wyłącznie w budynku Starostwa Powiatowego w Pajęcznie znajdującego się przy ul. Kościuszki 76.

W związku z powyższym nie będą pełnione dyżury w urzędach gmin.

Obsługa interesantów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa można składać:
– osobiście na biurze podawczym Starostwa,
– listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno,
– mailowo na adres: lesnictwo@powiatpajeczno.pl.

Informacja Starostwa Powiatowego w Pajęcznie dotycząca dyżurów leśniczego

Informacja Starostwa Powiatowego w Pajęcznie dotycząca dyżurów leśniczego

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Przypominamy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, (więcej…)

Otwarcie świetlicy w Będkowie

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że od najbliższej środy tj. od dnia 6 lipca 2022 roku otwarta zostanie dla mieszkańców Świetlica w Będkowie.

Harmonogram pracy świetlicy przedstawia się następująco:
– poniedziałek w godzinach od 12:00 do 20:00,
– środa w godzinach od 12:00 do 20:00,
– piątek w godzinach od 12:00 do 20:00.

Informacja dotycząca procesu odszkodowawczego w PGE

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców udostępniamy przesyłaną nam informację dotyczącą procesu odszkodowawczego w PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.
(więcej…)

Wakacje 2022 w Gminie Rząśnia

Przypominamy, że w okresie wakacyjnym nasze biblioteki i ośrodki kultury w sposób szczególny koncentrują się na organizacji jak najbardziej urozmaiconych zajęć umożliwiających dzieciom i młodzieży szkolnej spędzenie wakacji w sposób zorganizowany poza domem. Plany zajęć w tych placówkach przedstawiamy poniżej.
(więcej…)

Warsztaty muzyczne. Zaproszenie.

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na warsztaty muzyczno-wokalne połączone z nauką gry na keyboardzie prowadzone przez Pana Szymona Cebulę oraz na zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone przez Pana Krzysztofa Ptaka.

(więcej…)