Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Mieszkańcy.

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia.

Wójt Gminy Rząśnia na podstawie  Uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 4006) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zmienionej uchwałą nr XLVIII/316/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Poniżej informujemy o najważniejszych zasadach przyznawania dotacji.
1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest w następującej wysokości:
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu jednego budynku mieszkalnego do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dofinasowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 14 000,00 złotych.
– dla przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 7 000,00 złotych w przeliczeniu na jeden budynek mieszkalny, jednak nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 1. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
  Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.
  Wnioski można  pobrać w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna,
  oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.
  Składając wniosek o dotację Wnioskodawca oświadcza, że:
  nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy,
  – będzie użytkował oczyszczalnię zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,
  – zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje treść jego postanowień,
  – wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  – zobowiązuje się przez 5 lat od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia licząc od 1 stycznia roku następującego po realizacji inwestycji do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z zaleceniami producenta  i warunkami eksploatacji oczyszczalni oraz warunkami dotacji,
  – zobowiązuje się wybrać wykonawcę z zachowaniem konkurencyjności.
  Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
  poświadczenie dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),
  – aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące),
  – mapę z naniesioną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków,
  – kserokopię zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia lub potwierdzenie Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu albo kserokopia pozwolenia na budowę wymaganego przepisami Prawa budowlanego,
  – kserokopię pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli jest wymagane),
  – umowę z wykonawcą wraz z kosztorysem,
  – karty katalogowe przydomowej oczyszczalni ścieków,
  – deklarację właściwości użytkowych lub raport z przeprowadzonych badań w notyfikowanej jednostce potwierdzający spełnienie przez przydomową oczyszczalnię ścieków wymagań normy PN EN 12566-3+A2:2013”;

Objaśnienia:
Poświadczenie dysponowania nieruchomością
– akt własności lub inny dokument (umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy z którego wynika tytuł prawny lub prawo do dysponowania nieruchomością). W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

 1. Informacja o naborze wniosków
  Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie można składać od  18 czerwca  2019 r. (wtorek) do dnia 30 września 2019 r.  (poniedziałek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, w godzinach pracy Urzędu.
Więcej informacji w sprawie naboru mogą Państwo uzyskać:
–  w Dotacyjnym Punkcie Informacyjnym w Urzędzie Gminy pok. nr  15 – sala konferencyjna, 
na stronie rzasnia.pl/ekologicznie
– pod numerem telefonu  502-143-453.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

 1. Informacje dodatkowe
  1. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia przewiduje możliwość budowy tego typu instalacji oraz na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
  2. Dotacją mogą być objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Rząśnia w obszarach, dla których nie jest wykonana ani planowana do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej zbiorczej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia XLI/262/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla obszaru gminy Rząśnia w wariancie graficznym nr II (dotyczy to miejscowości: Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Augustów, Kodrań, Kopy, Marcelin, Rychłowiec, Będków – Wyrwas, Gawłów- Rżów, Rekle – Huby Reklowskie), z zastrzeżeniem, iż ze względu na uwarunkowania techniczno-lokalizacyjne w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie otrzymanie dotacji.
  3. Zamontowana przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna zapewniać jakość ścieków oczyszczonych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).
  4. Beneficjent po wykonaniu przedsięwzięcia zobowiązuje się dostarczyć Gminie Rząśnia sprawozdanie z pracy oczyszczalni potwierdzające, iż zamontowana u Beneficjenta przydomowa oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 roku lub w okresie trwałości projektu na wcześniejsze wezwanie Gminy.
  5. Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia budowy do organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, Wydział Architektury i Budownictwa).

Szanowni Państwo,

Podejmując decyzję o montażu na swojej posesji przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie dokonując wyboru danego modelu lub typu przydomowej oczyszczalni ścieków  w szczególności należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
– warunki gruntowe i wodne w miejscu planowanej lokalizacji oczyszczalni, które zapewniają jej prawidłowe działanie,
– właściwy dobór przepustowości oczyszczalni do ilości wytwarzanych ścieków lub osób zamieszkujących posesję,
– warunki gwarancji i ewentualnego serwisu oferowane przez Wykonawców,
– zapewnienie przez wybrany model oczyszczalni jakości oczyszczonych ścieków wymaganej przepisami prawa.

Życzymy Państwu przemyślanej i rzetelnej realizacji przedsięwzięcia

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 20 maja 2019 r. dotycząca naboru na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie PDF),
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie DOCX),
wzór umowy z Wykonawcą na dostawę i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami (plik w formacie ODT),
wzór umowy dotacji zawierany pomiędzy Gminą Rząśnia a Mieszkańcem wraz z załącznikami,
Uchwała Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XLVIII/316/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XLIV/288/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rząśnia.

I Bieg Wolności Rząśnia 2019

Z okazji 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku, w naszej gminie odbędzie się bieg uliczny na dystansie 8 km pod nazwą: “I Bieg Wolności Rząśnia 2019”.

Termin: 2 czerwca 2019 r. (niedziela).
Start: godz. 16:30 (kompleks sportowo-rekreacyjny w Rząśni).
Dystans: 8 km, trasa asfaltowa.
Kategorie: bieg odbędzie się w kategoriach wskazanych w Regulaminie.
Organizator: Gmina Rząśnia.
Partnerzy: Stowarzyszenie Klub Biegacza “Warta”, LKS “Czarni” Rząśnia.
Strona www: rzasnia.pl/biegwolnosci.

Rejestracja:
online pod bezpośrednim linkiem: https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/i-bieg-wolnoci-rznia-2019 lub po kliknięciu w poniższy odnośnik:

Rejestracja na I Bieg Wolności Rząśnia 2019

W ramach pakietu startowego każdy uczestnik otrzyma:
– profesjonalny pomiar czasu brutto/netto,
– pamiątkowy medal na mecie,
– lokalny posiłek regeneracyjny po zawodach,
– nr startowy wraz z chipem,
– punkty nawodnienia na trasie biegu,
– pamiątkową koszulkę startową.

Mapa biegu:

Mapa I Biegu Wolności Rząśnia 2019

Mapa I Biegu Wolności Rząśnia 2019

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe za poszczególne miejsca, zgodnie z Regulaminem.
Kwestie organizacyjne określone są w Regulaminie biegu.

Wydarzenie ma charakter wspólnotowy, dedykowane jest wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wieku i kondycji.
Bieg jest częścią obchodów 30. rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie, które organizuje Europejskie Centrum Solidarności i miasto Gdańsk.

Plakat I Biegu Wolności Rząśnia 2019

Plakat I Biegu Wolności Rząśnia 2019


Pliki do pobrania:
regulamin I Biegu Wolności Rząśnia 2019 wraz z klauzulą informacyjną,
oświadczenie uczestnika I Biegu Wolności Rząśnia 2019,
oświadczenie rodzica/opiekuna osoby niepełnoletniej I Biegu Wolności Rząśnia 2019.


 

Nabór wniosków na instalację ogniw fotowoltaicznych

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do naboru wniosków na montaż odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) przez mieszkańców w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.
(więcej…)

Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od 1 maja 2019 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78 B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.

PSZOK czynny będzie:
Poniedziałek: 12:00–20:00
Wtorek–Piątek: 8:00-20:00
Sobota: 8:00-16:00

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 6 maja 2019 r. do 10 maja 2019 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:

6 maja 2019 r. (poniedziałek):
–  Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin , Augustów, Żary.
7 maja 2019 r. (wtorek):
– Będków, Stróża, Zielęcin.
8 maja 2019 r. (środa):
– Rząśnia (cała), Rychłowiec.
9 maja 2019 r. (czwartek):
– Rekle, Suchowola.
10 maja 2019 r. (piątek):
–  Biała, Gawłów.                                   

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w wyżej podanym harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
– zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki),
– zużyte opony (małe do 1250 mm),
– złom metalowy,
– dywany, wykładziny,
– zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
– odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.),
– baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła,
– odzież,
– szkło luzem,
– opakowania po farbach i lakierach,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 635 – 37 – 12 wew. 47.

Uwaga!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 6:00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.

Jak nie paść ofiarą włamania i prawidłowo zabezpieczyć mieszkanie!

Pamiętaj! Przede wszystkim nie zachęcaj złodzieja!

Sprawcy dostają się do domów przez okna lub balkon. Łupem złodziei padają najczęściej pieniądze i biżuteria, a do kradzieży dochodzi zazwyczaj pod nieobecność domowników najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych, rzadziej w nocy.

Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia tych przestępstw jest działanie prewencyjne.

Pamiętaj aby:
– zamykać drzwi wejściowe i okna,
– nie zostawiać kluczy w zamkach,
– nie chować klucza pod wycieraczkę, do doniczki itp.
– nie opowiadać obcym o posiadanym przez nas majątku oraz miejscu w którym trzymamy kosztowności lub oszczędności,
– nie wystawiać w oknach przedmiotów, które mogą być łatwym łupem dla sprawców,
podczas nieobecności poprosić sąsiadów o zwrócenie uwagi na mieszkanie,

Swój dom możesz zabezpieczyć wykorzystując:
– zamek – dobrej , profesjonalnej firmy ( warto montować minimum dwa nietypowe i zróżnicowane zamki),
– drzwi wejściowe powinny być prawidłowo osadzone, a ich konstrukcja powinna uniemożliwić włamanie i wyważenie,
– okna można dodatkowo zabezpieczyć roletami zewnętrznymi lub kratami,
– monitoring lub system nadzoru wizyjnego poszczególnych pomieszczeń,
– alarm z systemem powiadamiania ochrony fizycznej.

Pomyśl wcześniej i zabezpiecz własny dom!
Nie musisz być ofiarą włamania!

W okresie przedświątecznych zakupów dochodzi również do zwiększonej aktywności kieszonkowców.

Aby nie stać się ich ofiarą należy:
– w trakcie robienia zakupów sprawdzać czy nie jesteśmy obserwowani, szczególnie podczas wyjmowania i wkładania portfela,
– unikać zatłoczonych miejsc,
– nie wkładać wartościowych rzeczy oraz portfela do zewnętrznych kieszeni kurtki oraz tylnych kieszeni spodni,
– nie sprawdzać co chwilę miejsca przechowywania portfela, gdyż takim zachowaniem możemy zwrócić uwagę kieszonkowca,
– pieniądze nosić w kilku miejscach, dzięki temu w przypadku kradzieży nie stracimy wszystkich pieniędzy,
– nie nosić dużej ilości gotówki w torebkach,
– pinu do karty nie zapisywać i nie trzymać razem z kartą,

Pamiętaj!
Kieszonkowcy działają w grupach!
Kieszonkowcem może być każdy!

 

Tekst: Koordynator ds.Profilaktyki Społecznej  KPP w Pajęcznie, asp.szt.Zbigniew Kleszczyński.

Program “Czyste Powietrze”. Punkty Konsultacyjne WFOŚiGW w Łodzi

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że zostały uruchomione Punkty Konsultacyjne WFOŚiGW w Łodzi udzielające porad i konsultacji dotyczących inwestycji realizowanych na obszarze województwa łódzkiego z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, w tym w przedmiocie możliwości i warunków uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w szczególności z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Konsultacji będą udzielać Doradcy Energetyczni – pracownicy WFOŚiGW w Łodzi.

Punkty znajdują się w siedzibach czterech Starostw Powiatowych:

Miejsce Adres Dzień tygodnia Godziny Konsultacji
Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno (I piętro) W każdy poniedziałek będący dniem roboczym 9-14
Starostwo Powiatowe w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 2 (II piętro) W każdy wtorek będący dniem roboczym 9-14
Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice (III piętro) W każdą środę będącą dniem roboczym 9-14
Starostwo Powiatowe w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz (parter) W każdy piątek będący dniem roboczym 9-14

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji, co mamy nadzieję, ułatwi Państwu ubieganie się o środki na realizację inwestycji zakresu ochrony powietrza i kontakt z Funduszem.

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Informacja o godzinach otwarcia PSZOK

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od 1 marca 2019 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78 B)  w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.

PSZOK czynny będzie:
Poniedziałek: 10:00 – 18:00
Wtorek–Piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00 – 16:00

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Informacja dotycząca programu “Czyste Powietrze”

Uprzejmie informujemy Mieszkańców zainteresowanych wsparciem finansowym w ramach programu Czyste Powietrze, o uruchomieniu przez Urząd Gminy w Rząśni punktu dla osób chcących skorzystać z tej formy dofinansowania.

Wszelkich informacji na ten temat – mimo dalszego oczekiwania na przeszkolenie przez WFOŚiGW, udzielać będą pracownicy Centrum Kształcenia w Rząśni, przy ul. 1 Maja 16A (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni – I piętro).
Godziny otwarcia Centrum Kształcenia:
– poniedziałek: 8:00 – 18:00.
– wtorek – piątek: 8:00 – 20:00.
– sobota: 8:00 – 14:00.
Tel.: 44 631 – 77 – 38.

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronach internetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pod adresem www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze,46,518.html,

 

Ferie zimowe 2019 w Gminie Rząśnia

Poniżej, dla wszystkich zainteresowanych, podajemy  harmonogram zajęć organizowanych przez Biblioteki, Ośrodki Kultury, Szkoły i Świetlice z terenu gminy w roku 2019 podczas ferii zimowych, które trwać będą od 11 do 22 lutego 2019 r.

Ośrodki te proponują naszym Mieszkańcom różnorodne formy wspólnej aktywności nie tylko ruchowej ale też na przykład warsztaty plastyczne, muzyczne lub związane z literaturą.

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież z Gminy Rząśnia do aktywnego spędzenia ferii zimowych i uczestnictwa w zajęcia mających zapewnić wszystkim możliwość spędzenia tego okresu w grupach mogących w pożyteczny sposób zapełnić wolny czas, pod czujnym nadzorem opiekunów.

Z ofertą poszczególnych jednostek zapoznać się można po kliknięciu w poniższe odnośniki:
ferie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II Rząśni,
ferie w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej,
ferie w Szkole Podstawowej w Zielęcinie,
ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni,
ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Białej,
ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Stróży,
ferie w Świetlicy w Będkowie
ferie w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Rząśni,
ferie w Gminnym Centrum Kształcenia w Rząśni,
ferie w Gminnym Domu Kultury i Filii Bibliotecznej w Kodraniu.


Opublikowane plany ferii zimowych zostały przygotowane przez poszczególne jednostki. W sprawie szczegółów dotyczących zajęć prosimy o kontakt bezpośredni z tymi placówkami.