Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
– oferowanej ceny usługi i produktu,
– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Podłączanie się do nowej kanalizacji w Białej

Gmina Rząśnia informuje, iż Mieszkańcy następujących części miejscowości Biała:
– wzdłuż drogi powiatowej nr 3500E,
– wzdłuż drogi gminnej nr 109215E,
– Chorendówka,
– do Pb2,
– za kwiaciarnią,
– przy drogach dojazdowych do szkoły podstawowej,
– Gołębiniec,
– od sklepu Grosik do oczyszczalni ścieków,
od dnia dzisiejszego mogą podłączać się do nowej kanalizacji sanitarnej w oparciu o wskazane poniżej zasady. Zalecamy by podłączenia wykonać do dnia 31.12.2023 r. Po tym czasie osoby, które mają możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, a nie wykonają tego obowiązku będą ponosić pełne koszty za szambowanie lub w ogóle nie będą mogły z niego skorzystać.

Podłączanie się do nowej kanalizacji w BiałejAby wykonać podłączenie do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Przed rozpoczęciem prac ziemnych i montażowych należy zawiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego. W celu sprawnej realizacji odbioru włączenia zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do przyłącza/studzienki należy odpowiednio wcześniej (minimum na 2 dni) zgłosić zamiar wykonania prac. Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej, telefonicznej pod nr tel. 44 631 – 71 – 22,  wew. 311 lub e-mailem zgk@rzasnia.pl.
2. Budowę instalacji można wykonać własnymi zasobami bądź zlecić ZGK w Rząśni.
3. Po zakończeniu prac montażowych, przed zasypaniem wykopu należy zgłosić w ZGK dokonanie odbioru końcowego.
4. Odbiór końcowy podłączenia do kanalizacji następuje z chwilą podpisania protokołu przez inwestora oraz upoważnionego przedstawiciela Zakładu.
5. Podpisany przez strony protokół potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej staje się podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni, a inwestorem na odprowadzanie ścieków.

Ponadto, w celu dbania o sprawność urządzeń i unikanie awarii pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z art.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2023.537 tj. z dnia 21.03.2023 r.):
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2 )odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Za nieprzestrzeganie wskazanych wyżej zasad grożą kary wskazane w art.28 przedmiotowej ustawy tj.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.


 

Nabór do MOD Gminy Rząśnia

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk oraz Kapelmistrz MOD Gminy Rząśnia informują, że rozpoczął się nabór do sekcji instrumentów dętych blaszanych Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia.
Przesłuchania odbędą się w czwartek 28 września 2023 r. w godz. 17.00 – 19.00 przy ul. Kościuszki 16 (dawny budynek GOPS).

Szczegółowe informacje i zapisy również pod nr telefonu: 510-264-089.

W tej chwili już kilkunastoosobowa grupa nowych członków Orkiestry trenuje i uczy się pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów, przy okazji świetnie się bawiąc na wspólnych próbach.

Orkiestra oferuje:
– bezpłatną naukę gry na instrumentach dętych blaszanych (trąbka, puzon, euphonium, tuba),
– zajęcia indywidualne i warsztaty grupowe,
– opiekę wykwalifikowanych instruktorów,
– rozwój osobisty w miłej atmosferze,
– integrację podczas licznych muzycznych spotkań, koncertów czy podróży.

Więcej: www.facebook.com/rzasniaorkiestra.

Nabór do MOD Gminy Rząśnia

Nabór do MOD Gminy Rząśnia

Informacje dot. wyborów i referendum

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości (więcej…)

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Urząd Gminy w Rząśni, po otrzymaniu informacji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów z siedzibą w Rogowcu – Kurnosie, informuje, że nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców na terenie naszej gminy, zgodnie z poniższą tabelą wyłączanych stacji transformatorowych:

Data i godz. planowanej przerwyMiejscowości / ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacjiNr wyłączonej stacji transformatorowej
12 września 2023 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 11:00Biała 68-0269
12 września 2023 r. (wtorek) w godz. 13:00 – 15:00Gawłów 38-1428
13 września 2023 r. (środa) w godz. 9:00 – 11:00Biała 108-0275
13 września 2023 r. (środa) w godz. 13:00 – 15:00Grabowiec - Suchowola8-1433
13 września 2023 r. (środa) w godz. 13:00 – 15:00Broszęcin Kolonia 28-1436
14 września 2023 r. (czwartek) w godz. 9:00 – 11:00Broszęcin Kolonia8-1435
14 września 2023 r. (czwartek) w godz. 9:00 – 11:00Zielęcin Kolonia8-1440
14 września 2023 r. (czwartek) w godz. 13:00 – 15:00Kopy8-1443
15 września 2023 r. (piątek) w godz. 9:00 – 11:00Będków8-1405
15 września 2023 r. (piątek) w godz. 13:00 – 15:00Rychłowiec, Rekle8-1455
20 września 2023 r. (środa) w godz. 7:30 – 14:30Rychłowiec, Rekle8-1455

Dodatkowych informacji udzielają dyspozytorzy w RE, tel. 991.

Informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej dla Rejonu Bełchatów publikowane są na stronach internetowych PGE Dystrybucja S. A. (odnośnik do wskazanej strony znajduje się również na stronie internetowej gminy Rząśnia – w menu bezpośrednio pod polem aktualności).

Stronę tą można odwiedzić po kliknięciu w link: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.

Na stronach PGE Dystrybucja S. A. można również zamówić newsletter (przesyłany przez dystrybutora drogą mailową) informujący o planowanych przerwach.

Informacja o działaniu PSZOK w dniach 6 – 30 września 2023

Informujemy, że w dniach 6 – 30 września 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie czynny:
– od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 20.00,
– w sobotę w godz. 8.00 – 16.00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia. Nabór

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza do wzięcia udziału w planowanym do realizacji projekcie pn.: „Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia”.

Na realizację projektu Gmina będzie się ubiegać o fundusze zewnętrzne, w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dofinansowanie będzie wynosić do 95 % kosztów kwalifikowanych.

W ramach naboru przewiduje się wsparcie lokalizacji na terenie gminy w zakresie instalacji fotowoltaicznych z magazynem energii lub instalacji kolektorów słonecznych lub powietrznej pompy ciepła na potrzeby c.w.u.

Biorąc pod uwagę czas weryfikacji dokumentów aplikacyjnych oraz czasochłonną procedurę na przeprowadzenie postępowania przetargowego, w przypadku uzyskania dofinansowania szacunkowy montaż mógłby nastąpić w latach 2024/2025 roku. Warunkiem realizacji projektu jest uzyskanie dofinansowania przez Gminę.

Mieszkańcy zainteresowani takim wsparciem, proszeni są w terminie od 25 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. złożyć w Urzędzie Gminy odpowiednią ankietę, która będzie podstawą przeprowadzenia przez firmę zewnętrzną analizy technicznej oraz doboru odpowiedniej instalacji (wielkość, moc instalacji). Wzór ankiety można pobrać poniżej. Można ją też otrzymać w biurze podawczym Urzędu.

Ankiety złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aby móc złożyć ankietę/deklarację, należy łącznie spełnić kilka warunków:
– być właścicielem budynku mieszkalnego na terenie Gminy Rząśnia, który najpóźniej w czasie montażu urządzeń będzie zamieszkały ponieważ efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
nie prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej pod adresem przypisanym do budynku w którym zainstalowane zostanie OZE,
– posiadać prawo dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Rząśnia,
– nie zalegać z żadnymi płatnościami na rzecz Gminy Rząśnia,
– wypełnić i złożyć deklarację/ankietę udziału w programie,

Wspomnianą wyżej deklaracje można złożyć na dwa sposoby:
osobiście, w pokoju nr 115 Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśni.
mailowo, wysyłając wypełniony dokument na adres: oze@rzasnia.pl.

W przypadku pytań dotyczących naboru osobą kontaktową jest Pan Michał Krawczyk, tel. 44 631 71 22, wew. 218.

Osoby składające Ankietę deklarują pokrycie następujących kosztów:
– 5% kosztów kwalifikowanych(netto) zakupu i montażu instalacji,
– 100% kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją montażu instalacji,
– obowiązujący podatek VAT od całej wartości urządzenia (obecnie 8%) w sytuacji gdy podatek VAT zostanie uznany jako wydatek niekwalifikowany.

Jeśli wynik przeprowadzonej analizy technicznej będzie pozytywny, podpisywane będą umowy użyczenia. Po ich podpisaniu Gmina przygotuje wymagane dokumenty aplikacyjne do Urzędu Marszałkowskiego, w tym wniosek o dofinansowanie o przyznanie środków w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027.

W programie pn. „Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia” mogą uczestniczyć właściciele budynków mieszkalnych z terenu Gminy Rząśnia, którzy nie posiadają na moment składania deklaracji instalacji fotowoltaicznych, solarnych, powietrznych pomp ciepła na potrzeby c.w.u.). Informujemy również, iż w przypadku instalacji kolektorów słonecznych lub powietrznej pompy ciepła na potrzeby c.w.u. możliwy jest wybór tylko jednego urządzenia (wybieramy tylko instalację kolektorów słonecznych lub tylko powietrzą pompę ciepła na potrzeby c.w.u.) Dobór instalacji fotowoltaicznej nastąpi na podstawie deklarowanego zużycia energii elektrycznej. 

Aby ankieta została zarejestrowana w Urzędzie Gminy należy wypełnić wszystkie jej pola. Niekompletne ankiety przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę!

 

Pliki do pobrania:
kurenda Wójta Gminy Rząśnia w sprawie programu „Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia”,
wzór ankiety dla mieszkańców, którzy deklarują udział w planowanym do realizacji projekcie pn.: „Montaż urządzeń OZE w Gminie Rząśnia”.

Wybory do Izb Rolniczych

W dniu 24 września 2023 roku (niedziela) w godzinach 8.00 – 18.00 zostaną przeprowadzone wybory do Izb Rolniczych.

Rejestracja kandydatów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, pok. 016, w dniach:
28 sierpnia 2023 r. w godzinach od 9.00 do 17.00,
4 września 2023 r. w godzinach od 9.00 do 17.00.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej zostanie udostępniony od dnia 25 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, pok. 016, w godzinach pracy Urzędu.


Bieżące informacje dotyczące wyborów do Izb Rolniczych zaplanowanych na dzień 24 września 2023 r. publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia (zakładka: wybory – wybory do izb rolniczych 2023).       


 

Tekst: Katarzyna Szataniak.                                                     

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:
– w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
– w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:
– 2 zł* / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
– 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
-2 zł** / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu  44 631-71-22, wew. 117 lub pod adresem mailowym edyta.botor@rzasnia.pl.

* Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON.
** Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON.


Pliki do pobrania:

wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
oświadczenie Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni,
oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika,
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku

Tekst: Edyta Botór.

OSP Rząśnia na straży środowiska

Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni bierze udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki elektrośmieci. Zachęcamy do wspierania Ich inicjatywy!

Jest to forma wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na jej działalność, która bardzo często wykracza poza typowe działania ratowniczo – gaśnicze i przybiera postać aktywności na rzecz całych społeczności lokalnych w bardzo wielu obszarach.

Jeżeli posiadają Państwo w domu „śmieci elektryczne” mogą je Państwo dostarczyć samodzielnie do remizy OSP w Rząśni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00 lub zgłosić konieczność ich odbioru.
Za każdą zebraną tonę OSP otrzyma środki finansowe na swoją działalność.

Pamiętaj. Masz w domu elektrośmieci? Możesz je dostarczyć do OSP w Rząśni samemu od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 lub zgłosić ich odbiór.
Kontakt tel.: 608-611-376 lub 607-408-490.

Pomagając Straży pomagasz środowisku!

Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe.