Stypendia Wójta Gminy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że do 10 lipca 2022 r. można składać wnioski na stypendium Wójta Gminy Rząśnia dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych zameldowanych na terenie Gminy Rząśnia, którzy w danym roku szkolnym uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania i średnią ocen 4,20.

Natomiast termin składania wniosków przez studentów to 30 października 2022 r. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem (lub oryginał świadectwa, kopię  można zrobić na miejscu) oraz nr rachunku bankowego. 

W razie pytań  informacji udzielą pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni – tel. 44 631 – 71 – 26.

Plik do pobrania:
wzór wniosku o przyznanie stypendium.

Korespondencja z PGE dot. funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych

Szanowni Mieszkańcy,

zdając sobie sprawę z rosnących problemów z działaniem instalacji fotowoltaicznych, zamontowanych u Państwa w ramach programu dotacyjnego Gminy Rząśnia, spowodowanych przede wszystkim zbyt wysokimi – przekraczającymi 253V – napięciami w sieci, (więcej…)

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do CEEB

Szanowni Mieszkańcy, 
przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel/Współwłaściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia tej deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.

Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków mieszkalnych jak i niezamieszkałych, lokali usługowych, które posiadają źródła ciepła o mocy do 1 MW.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę: www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć „Zaloguj się przez login.gov.pl, aby złożyć deklarację”, wypełnić ją i wysłać. Deklarację źródeł ciepła i paliw stałych mogą jednak złożyć przez Internet jedynie osoby, które posiadają profil zaufany albo e-dowód. System wymaga bowiem uwierzytelnienia za pomocą tych narzędzi.

Deklarację można złożyć również w Urzędzie Gminy w Rząśni. Druk deklaracji można pobrać poniżej lub otrzymać podczas osobistej wizyty w Urzędzie.

Termin złożenia deklaracji:
14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
– 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego – czyli do dnia 30 czerwca 2022 r.

Wszystkie informacje można uzyskać na stronie www.zone.gunb.gov.pl.

Nie odkładajmy złożenia deklaracji na później tym bardziej, że nie przekazanie wymaganych informacji może skutkować nałożeniem kary grzywny dla osoby, która w terminie nie dopełni tego obowiązku.

Pliki do pobrania:
Instrukcja dotycząca składania deklaracji w wersji elektronicznej,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B,
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji,
Ulotka informacyjna dotycząca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Urząd Gminy w Rząśni, po otrzymaniu informacji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów z siedzibą w Rogowcu – Kurnosie, informuje, że nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

Dodatkowych informacji udzielają dyspozytorzy w RE, tel. 991.

Informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej dla Rejonu Bełchatów publikowane są na stronach internetowych PGE Dystrybucja S. A. (odnośnik do wskazanej strony znajduje się również na stronie internetowej gminy Rząśnia – w menu bezpośrednio pod polem aktualności).

Stronę tą można odwiedzić po kliknięciu w link: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.

Na stronach PGE Dystrybucja S. A. można również zamówić newsletter (przesyłany przez dystrybutora drogą mailową) informujący o planowanych przerwach.

Planowane wyłączenia energii elektrycznej. Zasięg stacji 8-1429 (poglądowo)

Planowane wyłączenia energii elektrycznej. Zasięg stacji 8-1429 (poglądowo). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja o przerwach w dostawie wody (Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów)

Urząd Gminy w Rząśni informuje, (więcej…)

Prawie 10 mln zł dla Gminy Rząśnia w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

W dniu dzisiejszym Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
(więcej…)

Informator Gminy Rząśnia

Z przyjemnością informujemy, że w najbliższych dniach na terenie naszej gminy dystrybuowana będzie publikacja pt. „Informator Gminy Rząśnia”.

W 28 stronicowym „Informatorze” wydrukowanym w nakładzie 1000 egzemplarzy znajdą Państwo między innymi informacje na temat działalności władz gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, planowanych i realizowanych inwestycji, wydarzeń sportowych i kulturalnych. Publikacja koncentruje się na podsumowaniu roku 2021, jednak sięga również po tematy tegoroczne.

Mamy nadzieję, że pierwsze wydanie takiej bezpłatnej publikacji spotka się z pozytywnym odbiorem i dzięki niej nasi Mieszkańcy będą mogli być bliżej spraw naszej gminy. 

Bardzo zależy nam na szczerej i otwartej komunikacji z Mieszkańcami stąd pomysł drukowanej gazetki która pozwoli wielu osobom być na bieżąco z gminnymi wiadomościami – pamiętajmy, że nie wszyscy mają możliwość śledzić nasze treści publikowane w internecie. Mamy nadzieję, że informator spełni wszystkie Państwa oczekiwania i spotka się z życzliwym przyjęciem czytelników.

„Informator” będzie dostępny u Sołtysów poszczególnych miejscowości oraz na terenie Rząśni w sklepie spożywczym „Lewiatan” przy ul. 1 Maja i sklepie z pieczywem przy ul Nowej i w Urzędzie Gminy. Można go również przeczytać lub pobrać w wersji elektronicznej poniżej.

Życzymy przyjemnej lektury.Plik do pobrania:

Informator Gminy Rząśnia 2022.

Dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Gmina Rząśnia w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia w 2022 r.”
(więcej…)

Zgłaszanie szkód łowieckich

W związku z napływającymi do naszego Urzędu informacjami dotyczącymi kwestii dochodzenia odszkodowań łowieckich przypominamy, że za szkody wyrządzone przez zwierzynę oraz za szkody wyrządzone w trakcie polowania (np. tratowanie upraw, zniszczone ogrodzenia) poszkodowani mogą ubiegać się o odszkodowanie.

W świetle obowiązujących przepisów prawa do oszacowania i wypłaty odszkodowania odpowiednio właściwi są:
– na terenie obwodu łowieckiego – zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego w oparciu o art. 46 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,
– na terenie obwodów łowieckich leśnych – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zgodnie z art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt.1,
– na terenie obwodów łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich – zarząd województwa na podstawie art. 50 ust. 1, 1b i ust. 2 pkt. 2 cytowanej ustawy,
– w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, np. bobry – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w oparciu o art. 126 ust 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Szczegółowy tryb szacowania szkód łowieckich reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (zawarto tam również wzory protokołów szacowania szkód, itp.).

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXXVI/467/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii teren Gminy Rząśnia podzielony jest na obwody 225, 244, 245, 265, 266 poniżej podajemy wykaz kół łowieckich funkcjonujących na terenie naszej gminy z ich przyporządkowaniem do poszczególnych obwodów oraz podaniem nazw i danych kontaktowych do kół z uwzględnieniem danych kontaktowych do osób do których można zgłaszać szkody łowieckie uzyskane z Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.


Obwód nr 225
Koło Łowieckie „Kuropatwa” Rusiec, ul. Wieluńska 8, 97 – 438 Rusiec.
Józef Szczepanik: 669 – 847 – 703.
Obwód nr 244
Koło Łowieckie „Cyranka” Pajęczno, ul. Częstochowska 44, 98 – 330 Pajęczno.
Tadeusz Randak: 604 – 531 – 765.
Obwód nr 245
Koło Łowieckie „Szarak” Nowa Wieś, Stanisławów 19, 98 – 338 Sulmierzyce.
Zbigniew Gołda: 607 – 928 – 212.
Obwód nr 265
Koło Łowieckie „Perkoz” Wodzisław Śląski, ul. 1 Maja 125, 44 – 325 Mszana.
Erwin Kubik: 607 – 832 – 482.
Obwód nr 266
Koło Łowieckie „Słonka” Łódź, ul. Gazowa 5/16, 91 – 076 Łódź
Tadeusz Piela: 608 – 761 – 147.


Pliki do pobrania:
przebieg graficzny obwodów łowieckich na terenie Gminy Rząśnia wraz z opisami granic i podziałem na kategorie (wypis z uchwały nr XXXVI/467/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii),
wzór protokołu oględzin (zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych),
wzór wniosku o szacowanie szkody łowieckiej.

Rekrutacja do Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” na rok 2022/2023

Informujemy, że od 4 do 31 maja 2022 r. trwała będzie rekrutacja do Gminnego Żłobka Kubuś i Przyjaciele w Rząśni.

Rekrutacja rozpoczyna się zgodnie z harmonogramem rekrutacji będącym załącznikiem do regulaminu rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni (do pobrania poniżej). Do rekrutacji przystępują dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Rząśnia spełniające również inne kryteria zawarte w regulaminie.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka” (do pobrania poniżej) wypełnionej i złożonej w siedzibie Żłobka przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka wraz z oświadczeniami spełnienia kryteriów rekrutacyjnych.

Szczegóły w załączonych plikach.

Pliki do pobrania:
karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni na rok 2022/2023 wraz z załącznikami (wersja PDF),
karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni na rok 2022/2023 wraz z załącznikami (wersja WORD),
regulamin rekrutacji dzieci do Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni.