Zmiana godzin przyjmowania wniosków dot. naborów proekologicznych

Informujemy o zmianie godzin otwarcia Punktów Obsługi Klienta dotyczących naboru wniosków na:
(więcej…)

Przypominamy! Zmiana numeru rachunku bankowego Gminy

Przypominamy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. zmianie uległ Bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Rząśnia na:
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
ul. Główna 114
97 – 410 Kleszczów.

W związku z powyższym wpłaty z tytułu dochodów należnych gminie w tym z podatków i opłat lokalnych, nieopodatkowanych należności budżetowych, itp. należy dokonywać na poniższy nowy rachunek Gminy Rząśnia o numerze:

24 8978 0008 0079 5300 2000 0240.

Wpłaty dokonywane bezpośrednio w placówce Banku w Rząśni zwolnione są z opłat.

Dodatkowo wyjaśniamy, że z dniem 31 lipca br. kończy się 3 miesięczny okres przejściowy w którym w dalszym ciągu funkcjonowały rachunki w Banku dotychczas obsługującym naszą Gminę. W związku z tym od tego dnia wszelkie wpłaty dokonywane na stare nr rachunków nie będą przyjmowane!

Przypominamy jednocześnie, że wpłat należności za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać na nowy indywidualny – przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości nr rachunku bankowego, który uwidoczniony jest na dystrybuowanych przez sołtysów specjalnych książeczkach – zgodnie z wcześniejszym komunikatem.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących zmiany rachunku bankowego udziela:
– Pani Małgorzata Pęciak, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 235,
– Pani Wiesława Zarzycka, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 230.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2019

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713):

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
W roku 2020 ze względu na wprowadzony stan epidemii zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) termin na przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2019 organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy –  został przedłużony o 60 dni.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada Gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada Gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia Wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2019 oraz treść raportu dostępne są pod poniższymi linkami:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Rząśnia za rok 2019,
Raport o stanie gminy Rząśnia za rok 2019.

Jeśli zainteresowani są Państwo wzięciem udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2019  na sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi,  prosimy o dokonanie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 mieszkańców, do Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia najpóźniej do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną.

Informacja o dacie i godzinie sesji, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy Rząśnia za rok 2019 podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest pod poniższym linkiem, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni:
Formularz zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Rząśnia za rok 2019,
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacja o naborze wniosków na montaż kolektorów słonecznych

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że przystępujemy do kolejnego etapu przekształcania Gminy Rząśnia w gminę ekologiczną, tj. naboru wniosków na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

(więcej…)

Informacja dotycząca sposobu składania wniosków na montaż kotłów

Informacja dotycząca składania wniosków w naborze wniosków na montaż kotłów gazowych, na biomasę, olej i kotłów węglowych.

(więcej…)

Informacja o naborze wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia.
(więcej…)

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości informację  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o  Powszechnym Spisie  Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rząśnia. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od  1 września do 30 listopada 2020 r.  


NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

WÓJT GMINY RZĄŚNIA
GMINNY KOMISARZ SPISOWY

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia  Powszechnego Spisu Rolnego w  2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)  

WÓJT GMINY RZĄŚNIA

podaje do publicznej wiadomości informację  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o  Powszechnym Spisie  Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rząśnia. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od  1 września do 30 listopada 2020 r.  

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
– być pełnoletni,
– zamieszkiwać na terenie gminy Rząśnia,
– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
– posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
– nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
– obsługa komputera i funkcjonowanie GPS,
– praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
– dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
– znajomość terenu gminy,
– komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się),

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
– zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje i wiedzę z zakresu statystyki publicznej, w tym o istocie tajemnicy statystycznej, zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego oraz zapozna się z sposobem wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem  gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane przeprowadzeniu spisu rolnego. Szkolenie kończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę,
– jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Rachmistrz terenowy będzie dokonywał spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
– zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 (zał. 1);
– kserokopię dokumentu potwierdzającej ukończenie, co najmniej szkoły średniej,
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2);
– informacja dotycząca RODO (zał. 3).

8. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rząśni osobiście w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PRS 2020” (w punkcie informacyjno-podawczym przy wejściu)  w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w  Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia,  w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą  rozpatrywane.  Decyduje data stempla pocztowego/osobistego doręczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 

Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego,
załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów – kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata,
załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów – oświadczenie o niekaralności,
załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów – informacja i oświadczenie dotyczące przetwarzanych danych osobowych.

DODATKOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
 1. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.
 2. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 3. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 5. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza” (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 6. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 7. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 8. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 9. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 10. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
  - po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  - po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 11. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 12. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
Powszechny Spis Rolny 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Powszechny Spis Rolny 2020 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Informacja o naborze wniosków na montaż kotłów

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków na montaż kotłów gazowych, kotłów na biomasę (pellet i inne) klasy 5-ekoprojekt, kotłów węglowych klasy 5-ekoprojekt i kotłów olejowych.
(więcej…)

Informacja. 12 czerwca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniami Kierowników poszczególnych jednostek (pliki do pobrania udostępniono poniżej), dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) – zgodnie z Kodeksem Pracy, w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020 r. – jest dniem wolnym dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni.

W związku z powyższym będą one w tym dniu nieczynne.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.
Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.
Zarządzenie Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.
Zarządzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni z dnia 6 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni oraz Filii w Białej, Kodraniu i Stróży w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.
Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Informacja dla Beneficjentów programu ,,Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia” z lat 2011-2012

W związku z planowanym przekazaniem na Mieszkańca prawa własności zestawu kolektora słonecznego montowanego w ramach projektu “Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia” w latach 2011 – 2012, (więcej…)