Zmiany w programie 500 plus w 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że świadczenie 500 plus w 2021 r. będzie wypłacane według zmienionych zasad. Dotyczą one nowego okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie i terminów na złożenie wniosku.

Jeżeli rodzic złożył wniosek o 500 plus po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r. Z tego powodu w 2020 r. nie było konieczności składania kolejnego wniosku. Wyjątek stanowili rodzice, którzy w związku z urodzeniem się dziecka wnioskowali o wsparcie po raz pierwszy.

Żeby dalej korzystać ze wsparcia trzeba pamiętać o ponownym złożeniu wniosków. Zasady te są związane ze zmianą okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie. Docelowo bowiem będzie on trwał od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego. W 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie zatem przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane:
od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną (jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej. Można to zrobić przez: kanał bankowości elektronicznej,portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PUE ZUS);
od 1 kwietnia 2021 r. – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni – w wersji papierowej.

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Ustalenie prawa do świadczenia i wypłata
do 30 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r.
od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r.

W 2021 r. świadczenie „500 plus” przysługuje od miesiąca złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni, pod nr tel. 44 631 – 71 – 84, lub adresem mailowym gops@rzasnia.pl.

Rodzina 500 plus. Logo

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Rząśnia

Narodowy Program Szczepień. Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Rząśnia

Informujemy, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni od dnia 15 stycznia rozpoczyna zapisy na szczepienia dla osób z ETAPU I Narodowego Programu Szczepień, tj. dla osób powyżej 80 roku życia.

Szczepienia w naszym ośrodku odbywać się będą dwa razy w tygodniu:
– wtorek 8:00 – 13:00,
– c
zwartek 15:00 – 17:30.
Szczepienie dla tych osób rozpoczną się 26 stycznia 2021 r. (wtorek).

Procesu rejestracji można dokonać na kilka sposobów:
– osobiście u swojego lekarza rodzinnego. Punktem Szczepień  na terenie Gminy Rząśnia jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni, tel. 518 – 516 – 866 lub 44 631 – 77 – 77,
– za pośrednictwem infolinii  Narodowego Programu Szczepień pod nr 989,
– online przez Internetowe Konto Pacjenta,
– za pośrednictwem placówki w której wystawiono e-skierowanie.

Urząd Gminy w Rząśni uruchomił możliwość zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dotarciu do punktów szczepień.
Transport przeznaczony jest wyłącznie dla osób:
– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Prosimy aby możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu wykorzystywana była tylko przez osoby naprawdę tego potrzebujące. Przed zgłoszeniem takiej potrzeby zapytajmy kogoś z rodziny, sąsiada czy znajomego czy nie ma możliwości pomocy w dotarciu do Punktu Szczepień.

Koordynator do spraw transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 ze strony Urzędu Gminy w Rząśni:
Klaudia Gajda, tel.: 607 – 440 – 268 lub 44 631 – 71 – 22, wew. 227 w godz. 8:00 – 15:00.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o szczepieniach wśród rodziny i znajomych – przede wszystkim wśród osób starszych. Pamiętajmy. Szczepienia to szansa na powrót do normalnego funkcjonowania. Decydując się na szczepienia, możemy szybciej wygrać walkę z koronawirusem. Nie bójmy się!

Narodowy Program Szczepień. Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Rząśnia

Narodowy Program Szczepień. Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Rząśnia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (kliknij aby rozwinąć)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – TRANSPORT DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Administrator, dane kontaktowe Gmina Rząśnia, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu na ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, kontakt:
1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: gmina@rzasnia.pl.
2) telefonicznie: 44 631-71-22.
3) pisemnie: ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia.
Inspektor Ochrony Danych W Urzędzie Gminy w Rząśni został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mail: iod@rzasnia.pl
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych Dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Rząśni w celach:
1)  wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit e) RODO oraz art. 9 ust. 2 lig. g) RODO - w szczególności zadań wynikających z:
- Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.
Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 10 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:
1) Przewoźnicy;
2) Jednostki organizacyjne ochotniczej straży pożarnej lub Państwowej Straży Pożarnej.
Prawa osoby, której dane  dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd Gminy w Rząśni mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Urząd Gminy w Rząśni nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu.
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane.
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#SzczepimySię #GminaRząśnia

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

Poniżej publikujemy nowy, obowiązujący w 2021 roku, harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy:
(więcej…)

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Rząśnia informuje, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku następuje zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady na terenie Gminy Rząśnia.
(więcej…)

Informacja o zamknięciu placów zabaw

Informujemy Mieszkańców Gminy Rząśnia, iż wszystkie gminne place zabaw w okresie zimowym – to jest od piątku 1 stycznia 2021 r., pozostaną zamknięte.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o niekorzystanie z urządzeń służących do zabawy.

Informacja o pracy Urzędu Gminy i jednostek gminnych w dniu 31.12.2020

Uprzejmie informujemy, że czwartek 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Urząd Gminy w Rząśni oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminny Zespół Oświaty w Rząśni, Zakład Gospodarki Komunalnej i Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni czynne są do godz. 13:00.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Życzenia świąteczno – noworoczne

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
będą dla Państwa okazją do magicznych spotkań
w gronie najbliższych i odpoczynkiem od codziennego zabiegania.
Niechaj będzie to czas pełen miłości,
szacunku i zrozumienia, a świąteczna atmosfera napełnia nas
wszystkich radością i wzajemną życzliwością.
Życzymy, aby nadchodzący 2021 rok przyniósł Państwu
zdrowie i pogodę ducha i był rokiem spełnionych
nadziei i zrealizowanych marzeń.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady

(-) Jarosław Popławski

Życzenia świąteczno - noworoczne 2020

Życzenia świąteczno – noworoczne 2020

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Urząd Gminy w Rząśni informuje, iż przystępuje do obligatoryjnej  kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonych działalności.
Informujemy, iż zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Rząśnia.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.rzasnia.pl.

W  sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
– uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
– zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba , że umowa najmu stanowi inaczej.

Wyjątek stanowi działalność gospodarcza o charakterze biurowym. W takim przypadku opłatę za gospodarowaniem odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, iż jeżeli nie wszyscy przedsiębiorcy na terenie Gminy Rząśnia zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny.

Informacja. W dniu 24.12 (Wigilia) Urząd Gminy i jednostki gminne nieczynne

Uprzejmie informujemy, że czwartek 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni, Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni w zamian za  dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w dniu 26 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym instytucje te będą w tym dniu nieczynne.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Informacja dot. obsługi Klientów na terenie Urzędu Gminy

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.68.2020.ANS z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie  wprowadzenia zasad i ograniczeń  obowiązujących w Urzędzie Gminy w Rząśni w związku z wystąpieniem stanu epidemii zobowiązuję pracowników oraz inne osoby przebywające na terenie Urzędu Gminy w Rząśni  do zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy w przypadku  przebywania lub przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych i częściach wspólnych Urzędu Gminy.

Powyższa zasada, dotyczy w szczególności bezpośredniej obsługi interesanta, która  odbywa się w dotychczas utworzonym  stanowisku obsługi  interesanta na parterze budynku Urzędu Gminy.

Dbając, o nasze wspólne bezpieczeństwo, dopuszczalna liczba interesantów nie  może przekroczyć 1 osoby na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, przebywających  w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu. 

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk