Informacja dla rolników w sprawie suszy

W związku z ukazaniem się V raportu w systemie monitoringu suszy rolniczej opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) informujemy, że na terenie gminy Rząśnia wystąpiła susza rolnicza.

Według danych zawartych w raporcie, obejmującym okres od 1 maja do 30 czerwca 2019 r., suszą rolniczą zagrożone zostały:

  • zboża ozime /kategoria gleby I  i II wg. IUNG/
  • zboża jare /kategoria gleby I i II/
  • kukurydza na ziarno /kategoria gleby I/
  • kukurydza na kiszonkę /kategoria gleby I/
  • rzepak i rzepik /kategoria gleby I i II/
  • rośliny strączkowe /kategoria gleby I/
  • truskawki /kategoria gleby I i II/  
  • krzewy owocowe /kategoria gleby I i II/

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy uznali, że w ich gospodarstwach wystąpiły straty w uprawach polowych, proszeni są o przygotowanie stosownego wniosku, który będzie można złożyć w Urzędzie Gminy (druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy, u sołtysów lub na stronie internetowej Urzędu).

Wnioski o oszacowanie strat można złożyć przed zbiorem danej uprawy w terminie umożliwiającym Komisji oszacowanie wykazanych szkód  (nie później niż do dnia 12 lipca 2019 r.).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokładne wypełnianie wniosków.

UWAGA !

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatność z ARiMR z tabelą, w której znajdują się działki rolne (bez mapek).

Wszelkie informacje uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy w Rząśni, pok. nr 1 lub telefonicznie pod numerami telefonu (44) 631-71-22, wew. 226, kom. 605-446-341.

Pliki do pobrania:
Informacja Wójta Gminy Rząśnia w sprawie wystąpienia suszy z dnia 3 lipca 2019.
Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach
Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych

Wakacje 2019 w Gminie Rząśnia

Dziś kalendarzowy początek lata i zarazem początek wakacji dla ogromnej rzeszy naszych najmłodszych Mieszkańców.

Jak co roku na ten okres nasze biblioteki, ośrodki kultury oraz sportu w sposób szczególny koncentrują się na organizacji jak najbardziej urozmaiconych zajęć umożliwiających dzieciom i młodzieży szkolnej spędzenie wakacji w sposób zorganizowany poza domem.

Wstęp na wszystkie zajęcia, warsztaty i pokazy jest bezpłatny, a uczestnicy pozostawać będą pod profesjonalną opieką pracowników.

Poniżej harmonogramy zajęć:
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni,
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Białej,
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Stróży,
wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Filii Bibliotecznej w Kodraniu,
wakacje w Świetlicy w Będkowie,
wakacje w Centrum Kształcenia w Rząśni,
– wakacje w kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Rząśni.

Opublikowane harmonogramy zostały przygotowane przez poszczególne jednostki. W sprawie szczegółów dotyczących zajęć prosimy o kontakt bezpośredni z tymi placówkami.

Informacja o naborze na wymianę kotłów

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków na montaż kotłów gazowych, kotłów na biomasę (pellet i inne) klasy 5-ekoprojekt, kotłów węglowych klasy 5-ekoprojekt i kotłów olejowych.

1. Dofinansowanie
Dofinansowanie udzielane jest dla:
– kotłów gazowych – 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
– kotłów na biomasę (pellet i inne) – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 18.000,00 zł brutto,
– kotłów węglowych – 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż  9.000,00 zł brutto,
– kotłów olejowych – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia nie więcej niż 13.000,00 zł brutto.

2. Złożenie i rozpatrywanie wniosków
Wnioski złożone:
1) w sposób niezgodny z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii będącego załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016  r.  z późniejszymi zmianami;
2) bez wymaganych załączników;
3) złożone na niewłaściwym formularzu;
4) podpisane przez podmiot nieuprawniony
– zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca wzywany będzie do ich uzupełnienia. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

Wnioski są dostępne do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 15 – sala konferencyjna oraz na stronie internetowej pod linkiem: rzasnia.pl/ekologicznie.

UWAGA!!
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków w budżecie Gminy Rząśnia na dany rok.

3. Informacja o naborze Wniosków
Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcia będzie można składać od 2 lipca 2019 r. (wtorek) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna /bądź sekretariat Urzędu/, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE!! Kompletne wnioski należy składać osobiście i pojedynczo, tj. jedna osoba może w danej chwili złożyć jeden wniosek.

Do wniosku o udzielenie dotacji zobowiązani są Państwo dostarczyć:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością,
– aktualny wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące),
– audyt lub analizę cieplną budynku,
– umowę z Wykonawcą/Instalatorem wraz z załącznikami
,
– arkusz ustaleń montażowych wraz z dokumentacją fotograficzną miejsc montażu,
kosztorys ofertowy,
– kopię prawomocnego pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane – dotyczy głównie kotłów gazowych),
– karty katalogowe urządzeń.

Objaśnienie:
Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością
(m. in. własność, współwłasność, umowę użyczenia, umowę na zarządzanie nieruchomością, umowę dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością), tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.  W przypadku współwłasności – dodatkowo zgodę współwłaścicieli na wykonanie realizacji przedsięwzięcia.

4. Informacje dot. wymagań ekologicznych (kotły węglowe i na biomasę)
W związku z wejściem w życie od 1 maja 2018 r. wymagań jakie muszą spełniać instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych takie jak np.: kotły c.o., piece, kominki przypominamy   o obowiązujących przepisach w tym zakresie tj.:
– Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. 2017.1690),
– Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2017.4549).
W szczególności zwracamy uwagę, iż zgodnie z zapisami ww. dokumentów kotły c.o. opalane paliwami stałymi, których eksploatację rozpoczęto po 30 kwietnia 2018 r. muszą posiadać Certyfikat “klasy 5”  oraz  Certyfikat “Ekoprojektu”.
Certyfikat “klasy 5″ tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” wydany przez akredytowaną jednostkę.
Certyfikat “Ekoprojektu” (lub “Ekodesign”) tj. – dokument potwierdzający weryfikację zgodności z warunkami określonymi w “Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu, dla kotłów na paliwo stałe” wydany przez akredytowaną jednostkę.

Szanowni Państwo,
Gmina wspiera lokalnych przedsiębiorców, w związku z tym rekomendujemy, aby wybierając Wykonawców, kierowali się Państwo lokalnym patriotyzmem i zaufali firmom inwestującym w rozwój lokalnej przedsiębiorczości, które zatrudniają osoby z terenu gminy.
Życzę Państwu szybkiej i rzetelnej realizacji wymiany kotłów.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


 

Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia z dnia 19 czerwca 2019 r. dotycząca naboru na montaż kotłów,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła gazowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document),
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła na biomasę wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła węglowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie PDF)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Microsoft Word)
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż kotła olejowego wraz załącznikami (plik w formacie Open Document)
Uchwała Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXXIV/208/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 1 marca 2017 roku,
– Uchwała nr XL/253/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rząśnia Nr XX/111/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia zmienionej uchwałą Nr XXVIII/169/2017 z dnia 8 marca 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/208/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. – WERSJA Z AKTUALNYM WZOREM WNIOSKU!!
wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła lub zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia.

Program 500+po nowelizacji. Informacja GOPS w Rząśni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje, że od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Od 1 lipca 2019 r. złóż wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ drogą elektroniczną  poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o przyznanie świadczenia przyjmowane będą również w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście w GOPS w Rząśni, ul. Kościuszki 16 w Dziale Świadczeń Rodzinnych pokój nr 1, w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek – środa: 7:30 – 15:00,
czwartek: 7:30 – 17:30,
piątek: 7:30 – 15:00.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego 500+ oraz przyjmowania w tym samym czasie wniosków o świadczenia Dobry start 300+ zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Zapewni to sprawne załatwienie sprawy bez oczekiwania w kolejkach.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Świadczenie wychowawcze 500+ zostanie przyznane do 31 maja 2021 r.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Istotne zmiany w programie Rodzina 500+ od 1 lipca 2019 r.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła również inne rozwiązania:
– prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko,
– rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  wówczas z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.),
– wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
– zmiana okresu zasiłkowego – prawo do świadczenia wychowawczego począwszy od 2021 r. ustalane będzie na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego,
– przyznanie świadczenia wychowawczego od lipca 2019 r. nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Wnioskodawca na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej otrzyma informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, lub w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia,
– uproszczona została również procedura postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania wnioskodawcy – w przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, dotychczasowy organ właściwy przekaże wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji.

Program 500+po nowelizacji. Informacja GOPS w Rząśni

Program 500+po nowelizacji. Informacja GOPS w Rząśni

Tekst: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Zmiana czasu pracy Urzędu Gminy w czasie upałów

Informujemy, że ze względu na trwające upały i prognozy pogody, które wskazują na znaczny wzrost  temperatury powietrza, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Rząśni, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego  Zespołu Oświaty w Rząśni oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, od dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek) do 14 czerwca 2019 r. (piątek) zostaje zmieniony czas pracy Urzędu Gminy w Rząśni i jednostek podległych.

Urząd Gminy w Rząśni i jednostki podległe czynne będą w tych dniach w godzinach 7:30 – 14:00.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

– prośba do kolegów z Kiełczygłowa żeby trochę zmieniali tekst jak kopiują <żart>.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Rząśni, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni.58

Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018 w załączeniu podajemy do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 28aa ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym raport o stanie gminy Rząśnia za rok 2018.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z ust. 4 wskazanej ustawy “Rada gminy rozpatruje raport (…), podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.“.

Więcej wiadomości na ten temat przedstawiono w informacji Przewodniczącego Rady Gminy opublikowanej w dniu 21 maja 2019 r.

 

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018,
Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018.

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni Mieszkańcy.

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia.

(więcej…)

Zaproszenie na Piknik Integracyjny

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza na piknik Integracyjny połączony z Gminnym Dniem Dziecka oraz I Biegiem Wolności Rząśnia 2019.

Początek pikniku: 2 czerwca 2019 r. od godz. 14:00.
Miejsce: Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Zapewniamy liczne atrakcje, m. in.:
– bezpłatny dmuchany plac zabaw,
– zabawy dla najmłodszych z animatorem,
– gry i zabawy rodzinne,
– prezentacja samochodów bojowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rząśnia,
– prezentacja klubu motocyklowego “Rząśnia Moto Team”,
– poczęstunek dla dzieci.

Plakat Piknik Integracyjny 2019

Plakat Piknik Integracyjny 2019