Szkolenie ŁODR z/s w Bratoszewicach RZD Pajęczno

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach, Oddział w Kościerzynie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Pajęczno, zaprasza na szkolenie w zakresie:
(więcej…)

Dzień Kobiet w Gminie Rząśnia

Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk wraz z Radą Gminy Rząśnia oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Rząśni zapraszają już dziś wszystkie Panie na uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbędzie się w dniu 8 marca 2020 roku (niedziela) o  godz. 17:00 w hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni.
(więcej…)

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.  

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Źródło:  Łódzki Oddział Regionalny – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Bezpłatne zajęcia treningowe w piłce nożnej

LKS Czarni Rząśnia zaprasza wszystkich zainteresowanych chłopców chcących podnosić i rozwijać swoje umiejętności gry w piłkę nożną na bezpłatne zajęcia treningowe prowadzone przez trenerów klubu w następujących grupach:
– chłopcy urodzeni w latach 2006, 2007 – trener Filipiak,
– chłopcy urodzeni w latach 2008, 2009, 2010 – trener Sierszeń,
– chłopcy urodzeni w latach 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – trener Brożyna.

Zajęcia sportowe odbywać się będą na obiektach sportowych udostępnionych przez Gminę Rząśnia. Zajęcia są bezpłatne w ramach dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia! Czarni Rząśnia nie pobierają opłat za uczestnictwo dziecka w treningach.

Informacji dla zainteresowanych udziela Pan Michał Krawczyk pod nr telefonu: 602 –  552 – 606. Wszyscy zainteresowani otrzymają szansę!

Bezpłatne zajęcia treningowe w piłce nożnej

Bezpłatne zajęcia treningowe w piłce nożnej

Zebrania sołeckie w roku 2020

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na coroczne zebrania sołeckie, które odbędą się w każdym z sołectw według poniższego szczegółowego harmonogramu.

(więcej…)

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku

Urząd Gminy w Rząśni przypomina o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od 1 sierpnia 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie  od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rząśni.

Rolnicy, którzy w 2019 r. byli posiadaczami bydła, mogą ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za 1 l ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać dodatkowy zwrot podatku, rolnicy muszą załączyć do wniosku zaświadczenia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Limity, obowiązujące w 2020 roku, stanowić będą sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
oraz
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Przypominamy, że:
– stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł,
– limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

 

Pliki do pobrania:
wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (formularz aktywny).

Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Studium

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia. (więcej…)

Ferie zimowe 2020 w Gminie Rząśnia

Poniżej, dla wszystkich zainteresowanych, podajemy harmonogram zajęć organizowanych przez Biblioteki, Ośrodki Kultury, Świetlice i Szkoły z terenu gminy podczas ferii zimowych, które trwać będą od 13 do 26 stycznia 2020 r.

Ośrodki te proponują naszym Mieszkańcom różnorodne formy wspólnej aktywności nie tylko ruchowej ale też na przykład warsztaty plastyczne, kulinarne, muzyczne lub związane z literaturą.

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież z Gminy Rząśnia do aktywnego spędzenia ferii zimowych i uczestnictwa w zajęcia mających zapewnić wszystkim możliwość spędzenia tego okresu w grupach mogących w pożyteczny sposób zapełnić wolny czas, pod czujnym nadzorem opiekunów.

Z ofertą poszczególnych jednostek zapoznać się można po kliknięciu w poniższe odnośniki:
ferie w Gminnym Centrum Kształcenia w Rząśni,
ferie w Świetlicy w Będkowie
ferie w Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Rząśni,
ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni,
ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Białej,
ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Stróży,
ferie w Gminnym Domu Kultury i Filii Bibliotecznej w Kodraniu,
ferie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni,
ferie w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej,
ferie w Szkole Podstawowej w Zielęcinie.


Opublikowane plany ferii zimowych zostały przygotowane przez poszczególne jednostki. W sprawie szczegółów dotyczących zajęć prosimy o kontakt bezpośredni z tymi placówkami.

 

Informacje dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W związku z informacją o pojawieniu się w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w załączeniu, na prośbę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieluniu, podajemy do publicznej wiadomości komplet informacji przeznaczonych głownie dla hodowców drobiu oraz rolników indywidualnych, które mają na celu utrzymanie na wysokim poziomie bioasekuracji gospodarstw.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji, przede wszystkim:
̵  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
̵  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
̵  nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
̵  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
̵  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Pliki do pobrania:
informacje ogólne o grypie ptaków,
informacje o objawach grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia jej występowania,
zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków,
przepisy prawne dotyczące grypy ptaków,
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wszystkie powyższe informacje dostępne są również na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

Informacje dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Informacje dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2020

Poniżej publikujemy nowy, obowiązujący w 2020 roku, harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy:
(więcej…)