Otwarcie kompleksu sportowego w Rząśni oraz boiska w Białej

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) otwarty zostaje Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni oraz boisko sportowe w Białej, przy zachowaniu limitów uczestników oraz zasad bezpieczeństwa:
(więcej…)

Tryb pracy Ośrodka Zdrowia od 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Pacjenci,

od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) zaczynamy działać bardziej stacjonarnie, jednakże wszelkie wizyty w Ośrodku muszą być poprzedzone kontaktem telefonicznym.

Lekarze POZ będą wyznaczać terminy przyjęć pacjentom, którzy wymagają badania fizykalnego podczas wcześniejszej teleporady.
(więcej…)

Informacja o pracy Urzędu i jednostek podległych Gminie od 25 maja 2020 r.

Mając cały czas na uwadze bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, informujemy iż od dnia 25 maja 2020 r. powraca możliwość bezpośredniej obsługi Klientów
(więcej…)

Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego Gminy Rząśnia

Informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. zmianie ulega bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Rząśnia na:
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
ul. Główna 114
97 – 410 Kleszczów.

W związku z powyższym wpłaty z tytułu dochodów należnych gminie w tym z podatków i opłat lokalnych, nieopodatkowanych należności budżetowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na poniższy nowy rachunek Gminy Rząśnia o numerze:

24 8978 0008 0079 5300 2000 0240.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących zmiany rachunku bankowego udziela:
– Pani Małgorzata Pęciak, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 235,
– Pani Wiesława Zarzycka, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 230.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Informacja dot. deklaracji uczestnictwa w naborach proekologicznych

Szanowni Państwo.

W związku z planowanym uruchomieniem naboru dotacji na dofinansowanie:
1) wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:
– kocioł gazowy,
– kocioł olejowy,
– kocioł na biomasę (pellet i inne),
– kocioł węglowy;
2) zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, tj.:
– ogniw fotowoltaicznych,
– kolektorów słonecznych;
3) zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków;

proszę o wstępne zadeklarowanie przystąpienia do programu dotacyjnego w roku 2020 poprzez złożenie deklaracji drogą mailową na adres: deklaracje@rzasnia.pl bądź poprzez wrzucenie wypełnionej deklaracji do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Rząśni (obok drzwi wejściowych) przy ul. Kościuszki 16 w Rząśni w terminie do dnia 24 maja 2020 roku.

Deklaracja nie stanowi  faktu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, ale służy wyłącznie do celów informacyjnych, tj. ma pomóc w oszacowaniu liczby chętnych na złożenie wniosku i związanych z tym przedsięwzięciem koniecznych kroków do przygotowania naboru w stanie epidemii SARS-CoV2.

O terminach i sposobie przeprowadzenia poszczególnych naborów wniosków będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 

Pliki do pobrania:
wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja PDF),
wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja MS WORD),
wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja OPEN DOCUMENT).
informacja Wójta Gminy Rząśnia dotycząca deklaracji uczestnictwa w naborach proekologicznych,
informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Informacja PGE GiEK S.A. dotycząca odszkodowań za obniżenie plonów

Poniżej zamieszczamy komunikat PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A, – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów informujący o sposobie załatwiania spraw związanych z wypłatą odszkodowań za obniżenie plonów spowodowanych działalnością kopalni.


Z A W I A D O M I E N I E

W związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2, informujemy, iż wszelkie formalności związane z wypłatą odszkodowań za szkody polegające na obniżeniu plonów na użytkach zielonych i na gruntach ornych kompleksu 9 będą realizowane tylko i wyłącznie drogą korespondencyjną.

W celu uzyskania odszkodowania należy przesłać na adres: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, ul. Św. Barbary 3, skr. poczt. 100, 97 – 400 Bełchatów, Dział Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych, następujące dokumenty:
– wniosek osoby ubiegającej się o odszkodowanie ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr telefonu,
– kserokopia aktualnych wypisów z rejestru gruntów (nie starsze niż z 2019 r.),
– nr PESEL,
– aktualny nr indywidualnego rachunku bankowego,
– w przypadku zmiany własności gruntów (kserokopie aktów notarialnych).

Nie przewidujemy możliwości osobistego załatwiania spraw jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 44 737 – 19 – 07, 44 737 – 19 – 04.


Plik do pobrania:
zawiadomienie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu.
przykładowy wzór wniosku o odszkodowanie (wzór nie jest narzucony/ustalony przez PGE GiEK S. A.).

Informacja o pracy Urzędu i jednostek podległych Gminie od 11 maja 2020 r.

Wójt Gminy Rząśnia  informuje, iż od dnia 11 maja 2020 roku tj. od poniedziałku Urząd Gminy w Rząśni, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminny Zespół Oświaty w Rząśni oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni powraca do normalnego czasu pracy, obowiązującego dla danej jednostki przed okresem wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia  UGO.0050.9.2020.ANS z dnia 16 marca 2020 r.

Z uwagi na bezpieczeństwo  pracowników oraz klientów  w związku ze stanem epidemii  i działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  decyzja o czasowym zamknięciu dla klientów ww.  jednostek nadal zostaje utrzymana w mocy. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. od godziny 6:00  na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:
25 maja 2020 r. (poniedziałek):
– Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Żary.
26 maja 2020 r. (wtorek):
– Będków, Stróża, Zielęcin.
27 maja 2020 r. (środa):
– Rząśnia (cała), Rychłowiec.
28 maja 2020 r. (czwartek):
– Rekle, Suchowola.
29 maja 2020 r. (piątek):
–  Biała, Gawłów.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w wyżej podanym harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
– zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki),
– zużyte opony (małe do 1250 mm),
– złom metalowy,
– dywany, wykładziny,
– zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),|
– odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.),
– baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła,
– odzież,
– szkło luzem,
– opakowania po farbach i lakierach,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 635-37-12, wew. 47.

Uwaga!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06:00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.

Plik do pobrania:
kurenda dotycząca zbiórki odpadów wielkogabarytowych w Gminie Rząśnia w roku 2020.

Prośba o zmniejszenie zużycia wody

W związku ze zwiększonym w ostatnim czasie zapotrzebowaniem na wodę, spowodowanym panującą pandemią COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem występowania zjawiska suszy prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów socjalno – bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, itp.

Woda przy pomocy której dbamy o naszą higienę osobistą jest jednym z najważniejszych narzędzi w walce z pandemią COVID-19.

Dajmy szansę do korzystania z niej wszystkim mieszkańcom.

Prosimy mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej

(-) Mariola Kłyszewska

 

Plik do pobrania:
apel Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni o zmniejszenie zużycia wody.

Zasady bezpieczeństwa na dłużej. Obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

 

Egzaminy najwcześniej w czerwcu

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
 • zamknięcie restauracji;
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę – pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Podsumowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa

Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się na stronie gov.pl/koronawirus w zakładce “Aktualne zasady i ograniczenia” w dziale „Ważne informacje”.

Link do zakładki: gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej

Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej