Informujemy, że Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rząśnia”.

Informacje o projekcie:
Numer projektu: RPLD.11.01.02-10-0034/21
Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
Numer i nazwa Działania dla Osi: XI.1 Wysoka jakość edukacji
Numer i nazwa Poddziałania: XI.1.2 Kształcenie ogólne
Całkowita wartość projektu: 293 711,00 zł
Kwota dofinansowania: 272 911,00 zł
Okres realizacji: od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r.

Projekt skierowany jest do 200 uczniów i 15 nauczycieli kształcenia ogólnego zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni.

Cel główny to nabycie przez minimum 80% ze 200 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rząśni kompetencji cyfrowych (kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy) poprzez realizację warsztatów z zakresu kodowania i programowania dla uczniów oraz powiększenie kompetencji cyfrowych u min. 80% z 15 nauczycieli m.in. w zakresie korzystania z zakupionych w ramach projektu narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (kursy dla nauczycieli) w okresie realizacji projektu.

W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu TIK niezbędnego do realizacji programów nauczania – pracowni terminalowej 24 stanowiskowej, monitorów interaktywnych, projektorów i ekranów projekcyjnych oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące kursy dla Nauczycieli: programowanie w szkole podstawowej, wykorzystanie TIK w edukacji, tworzenie interaktywnych gier i quizów edukacyjnych. Zrealizowane zostaną też zajęcia z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji cyfrowych, warsztaty z zakresu kodowania i programowania. Zajęcia prowadzone będą przy użyciu zakupionych pomocy w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdą Państwo na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni: zsprzasnia.pl.

Logotypy - współfinansowanie z RPO

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni