Z przyjemnością informujemy, iż w ubiegły piątek, 29 listopada 2013 r. Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podpisał umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne, nabór 4.
Całkowita wartość projektu to 69 035,00 zł z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 85% na kwotę 58 679,75 zł

Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej obejmującego teren całej gminy. System stanowić będzie internetową interaktywną platformę umożliwiającą uruchomienie kilkunastu e-usług ułatwiających dostęp do wybranych rejestrów publicznych mieszkańcom i pracownikom urzędu, stanowiąc jednocześnie źródło dużej ilości kompleksowych informacji dotyczących terenu gminy, dostępnych za pośrednictwem sieci Internet dla osób spoza jej terenu.

Polega on na stworzeniu funkcjonującej w Internecie i zintegrowanej ze stroną internetową gminy, platformy mapowej, umożliwiającej wyświetlanie wybranych przez użytkownika informacji dotyczącej terenu gminy. Wśród jej możliwości znajdą się:
– prezentacja i wyszukiwanie przeznaczeń terenów oraz ustaleń dokumentów planistycznych takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
– możliwość wykonania automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zarówno przez urzędników jak i zainteresowanych osób prywatnych lub przedsiębiorstw;
– możliwość wyszukiwania ulic i adresów posesji na terenie gminy;
– prezentacja i możliwość wyszukiwania na interaktywnej mapie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż i terenów inwestycyjnych;
– prezentacja obszarów cennych przyrodniczo oraz terenów atrakcyjnych turystycznie;
– prezentacja i możliwość wyszukiwania na interaktywnej mapie przedsiębiorstw działających na terenie gminy wraz z prezentacją ich oferty.
– prezentacja na interaktywnej mapie obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy wraz z materiałami multimedialnymi na ich temat.

Długofalowymi efektami, których osiągnięcie będzie możliwe dzięki realizacji projektu są:
– podniesienie konkurencyjności gminy wśród innych jednostek poprzez podniesienie standardu oferowanych usług, a także wzrost konkurencyjności regionu poprzez nowoczesne usługi, z których korzystać będą mogli odbiorcy z całego kraju i z zagranicy.
– podniesienie efektywności funkcjonowania jednostki realizującej projekt.
– pozytywne oddziaływanie na sytuację podmiotów gospodarczych – darmowa prezentacja oferty przedsiębiorców działających na terenie gminy wraz z możliwością ich wyszukiwania pozwoli im na dotarcie do większej liczby odbiorców, wzmacniając jednocześnie rynek wewnętrzny gminy.
– pozytywne oddziaływanie na rynek pracy – usprawniona promocja terenów inwestycyjnych gminy może przyczynić się do wzrostu zainteresowania inwestorów ofertą gminy, co w następnej kolejności prowadzić będzie do wzrostu zatrudnienia.
– pozytywne oddziaływanie na procesy inwestycyjno-budowlane, które dzięki zgromadzeniu informacji w jednym miejscu i nowoczesnym usługom umożliwiającym ich przetwarzanie przyspieszą podejmowanie decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji oraz jej możliwych parametrów.

Korzystanie z systemu będzie możliwe za pośrednictwem sieci Internet w dowolnym miejscu na świecie.

		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego