Poniżej, na prośbę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie, przekazujemy informację dotyczącą obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych związanych z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych.

Pajęczno, dnia 02 listopada 2015 r.

PINB-0714/7/2015

Właściciele/Zarządcy
obiektów budowlanych
na terenie powiatu pajęczańskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie, nawiązując do lat ubiegłych przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, o obowiązku zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych między innymi w okresie zimowym, podczas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak obfite i intensywne opady śniegu, zaleganie lodu z negatywnym oddziaływaniem na obiekty budowlane.
Nadmieniam, że nadal obowiązuje zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Wojewody Łódzkiego, dotyczące obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych.
Informuję, iż przygotowanie obiektu budowlanego do okresu zimowego powinno polegać również między innymi na sprawdzeniu przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych w tym instalacji gazowej, co i cw.

Utrzymanie obiektów budowlanych normują przepisy art. 61, 62 obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). Zgodnie z art. 61 w/w ustawy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2, zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia łub zdrowia łudzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Natomiast art. 62 ust. 1 w/w ustawy stanowi między innymi, iż obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcą kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Kontrole, o których mowa powyżej, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

(-) mgr Małgorzata Suchanowska

 

Plik do pobrania:
informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.