Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym zakończyliśmy rzeczową realizację projektu pod nazwą: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, w ramach Działania IV.2 E-usługi publiczne, nabór 4.

Całkowita wartość projektu to 69 035,00 zł z czego uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 85% na kwotę 58 679,75 zł.

W wyniku zakończonych prac został wdrożony System Informacji Przestrzennej obejmującego teren całej gminy. System stanowi internetową interaktywną platformę będącą źródłem kompleksowych informacji dotyczących terenu gminy, dostępnych za pośrednictwem sieci Internet również dla osób spoza jej terenu.

Wdrożenie polegało on na stworzeniu funkcjonującej w Internecie platformy mapowej, umożliwiającej wyświetlanie wybranych przez użytkownika informacji dotyczącej terenu gminy. Wśród jej możliwości znajdują się:
– prezentacja i wyszukiwanie przeznaczeń terenów oraz ustaleń dokumentów planistycznych takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
– możliwość wykonania automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zarówno przez urzędników jak i zainteresowanych osób prywatnych lub przedsiębiorstw;
– możliwość wyszukiwania ulic i adresów posesji na terenie gminy;
– prezentacja i możliwość wyszukiwania na interaktywnej mapie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż i terenów inwestycyjnych;
– prezentacja obszarów cennych przyrodniczo oraz terenów atrakcyjnych turystycznie;
– prezentacja i możliwość wyszukiwania na interaktywnej mapie przedsiębiorstw działających na terenie gminy;
– prezentacja na interaktywnej mapie obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy wraz z materiałami multimedialnymi na ich temat.

Długofalowymi efektami, których osiągnięcie będzie możliwe dzięki realizacji projektu są:
– podniesienie konkurencyjności gminy wśród innych jednostek poprzez podniesienie standardu oferowanych usług, a także wzrost konkurencyjności regionu poprzez nowoczesne usługi, z których korzystać będą mogli odbiorcy z całego kraju i z zagranicy;
– podniesienie efektywności funkcjonowania jednostki realizującej projekt;
– pozytywne oddziaływanie na sytuację podmiotów gospodarczych – darmowa prezentacja oferty przedsiębiorców działających na terenie gminy wraz z możliwością ich wyszukiwania pozwoli im na dotarcie do większej liczby odbiorców, wzmacniając jednocześnie rynek wewnętrzny gminy;
– pozytywne oddziaływanie na rynek pracy – usprawniona promocja terenów inwestycyjnych gminy może przyczynić się do wzrostu zainteresowania inwestorów ofertą gminy, co w następnej kolejności prowadzić będzie do wzrostu zatrudnienia;
– pozytywne oddziaływanie na procesy inwestycyjno-budowlane, które dzięki zgromadzeniu informacji w jednym miejscu i nowoczesnym usługom umożliwiającym ich przetwarzanie przyspieszą podejmowanie decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji oraz jej możliwych parametrów.

Korzystanie z systemu jest możliwe za pośrednictwem sieci Internet w dowolnym miejscu na świecie pod adresem: www.sip.rzasnia.pl.

		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego