Informacja o przedłużeniu terminu załatwienia spraw dot. dodatku węglowego

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZĄŚNI o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.51.2022 z dnia 12.08.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni do realizacji zadań z zakresu dodatku węglowego. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 18 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Rząśnia i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Łódzkiego.

Gmina Rząśnia złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy