Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 18.12.2013 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 706/OZ/D/2013 zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia”.

Koszt całkowity to 34 527,01 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji wynosi 34 181,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt jeden 00/100), co stanowi 99% wartości kosztu całkowitego zadania.

W ramach realizacji zadania zostaną zebrane i unieszkodliwione odpady zawierające azbest w ilości 100,85 Mg, z 40 posesji na terenie Gminy Rząśnia.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi