Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 08 września 2016 roku podpisała umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 298/OA/D/2016 zadania pn. „Budowa farmy ogniw fotowoltaicznych do zasilania Oczyszczalni ścieków w Rząśni na działce 1014/1 w obrębie geodezyjnym Rząśnia”.

Koszt całkowity to 300.258,80 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi 225.000 ( słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100 złotego).

W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie obiekt infrastruktury technicznej w postaci naziemnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 49,9 kW. W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą polikrystaliczne moduły fotowoltaiczne w ilości 192 sztuk o mocy 260 kWp, falowniki DC/AC, złącze kablowe, rozdzielnia PV. Energia elektryczna wyprodukowana przez elektrownię będzie dostarczana do sieci wewnętrznej instalacji elektrycznej Oczyszczalni.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi