Informacja o dofinansowaniu WFOŚiGW

Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 22/OA/P/2019 zadania pn. „Odnawialne źródła energii – program dotacji celowych dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu gminy Rząśnia na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych”.

Koszt całkowity to 4.836.081,13 zł netto z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki wynosi 4.203.562  (słownie: cztery miliony dwieście trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa i 00/100 złotego).

W ramach realizacji zadania udzielone zostaną dotacje na montaż 235 szt. kompletnych instalacji o mocy 3,975 kW składających się z paneli fotowoltaicznych, inwerterów, mierników energii oraz akcesoriów koniecznych do prawidłowego działania zamontowanych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz na konstrukcjach stojących na gruncie.

Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza tj. redukcję emisji pyłu, SO2, NOx, CO i CO2.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi