Informacja dot. stypendiów szkolnych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że do 10 lipca 2020 r. przyjmuje  wnioski na stypendium Wójta Gminy Rząśnia za bardzo dobre wyniki w nauce.

Powyższe stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Rząśnia (wnioski składa szkoła) oraz uczniom szkół ponadpodstawowych  zameldowanych na terenie Gminy Rząśnia, którzy w danym roku szkolnym uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania i średnią ocen 4,20 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 4,50 w przypadku uczniów szkół podstawowych.

 Do wniosku należy dołączyć  kopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem (lub oryginał świadectwa, kopię  można zrobić na miejscu) oraz nr rachunku bankowego.

Natomiast terminem składania wniosków przez studentów jest dzień 30 października 2020 roku.

W razie pytań  informacji udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni  tel. 44 631 –  71 – 26 w godzinach 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
w Rząśni

(-) Iwona Szcześniak


Plik do pobrania:

wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia.