Wójt Gminy Rząśnia przypomina, iż na podstawie art. 111  ust. 7 ustawy  z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.). przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są  zobowiązani złożyć   w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego „Oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych  w roku poprzednim ” – druk w załączeniu.

Przedstawiona wartości sprzedaży napojów alkoholowych w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111  ust. 5 i 6 ww. ustawy.-(opłaty opisane są w poniższej tabelce).

L. p. Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy
1. o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
2. o zawartości powyżej 4,5% do 18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa) przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
3. o zawartości powyżej 18% alkoholu przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2.100,00 zł przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych  należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy w Rząśni. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 111  ust. 7 ww. ustawy.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w art. 111  ust. 1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać:  na rachunek Urzędu Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia ESBANK Bank Spółdzielczy Radomsko, Filia Rząśnia 02 8980 0009 2030 0105 2677 0002  w  tytule wpłaty należy podać adres placówki  wraz  z dopiskiem: „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.

lub- w kasie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16  kasa czynna  od poniedziałku do piątku 800 – 1300 .

Plik do pobrania:
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.