Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie przypomina o przestrzeganiu przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych zawartych w Rozdziale 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

– art. 43 ust. 1 – Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom podlega grzywnie.

Naruszenie powyższego przepisu karnego stanowi przestępstwo i orzekanie w takich sprawach następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym. Przykładem naruszenia tego przepisu jest sprzedaż bądź podanie napoju alkoholowego osobie nieletniej. Osobą nieletnią jest osoba, która nie ukończyła lat 18 (art. 1 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich).