Gmina Rząśnia informuje, iż zakończono realizację projektów dofinansowanych przez  Samorząd Województwa Łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus 2023”. Tym razem granty zrealizowano w sołectwach Rekle oraz Żary – Rychłowiec.

Sołectwo Żary – Rychłowiec pod przewodnictwem Sołtys Karoliny Pietruszka oraz  Rady Sołeckiej złożyło wniosek w którym zawnioskowano o wsparcie finansowe dla projektu pn. „Zakup wyposażenia plenerowego dla Sołectwa Żary-Rychłowiec”. Projekt zakładał zakup wyposażenia plenerowego, które będzie służyć społeczności tego sołectwa. Zakupione wyposażenie w postaci namiotu o wym. 4×4 wraz z wyposażeniem oraz oznakowaniem Sołectwo Żary, termosa gastronomicznego ze stali nierdzewnej, 2 stołów i 4 krzeseł do namiotu, 2 zestawów ogrodowych (tzw. komplety piwne), grilla gazowego wraz z butlą, zestawu nagłaśniającego z mikrofonem, 4 termosów na kawę i herbatę oraz obrusów.  Wniosek uzyskał pozytywna ocenę Samorządu Województwa Łódzkiego i otrzymał wsparcie w kwocie 12.000,00 zł co stanowiło 50% wartości zadania. Drugie 50% wartości czyli  kwotę 12.000,00 zł. zapewniła Gmina Rząśnia zabezpieczając środki na realizację tego projektu.

Zakup tego wyposażenia pozwoli sołtysowi na organizację w sołectwie spotkań integracyjnych, dzięki, którym lokalna społeczność będzie mogła spędzać wspólnie czas oraz integrować się. Sołectwo Żary – Rychłowiec jest miejscem gdzie brakuje miejsca takiego jak np. świetlica w której to taka integracja mogła by się odbywać.  Dlatego zakupione wyposażenie pozwoli w okresie letnim na organizację spotkań mieszkańców tego sołectwa na zewnątrz wykorzystując do tego zakupiony namiot, ławy, stoły, termosy, grill i nagłośnienie. 

Realizacja tego projektu nie była by możliwa gdy nie bardzo duże zaangażowanie Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka oraz Rady Gminy Rząśnia, którzy wyrazili zgodę na wsparcie tej inicjatywy pokaźnym wsparciem finansowym.

Projekt ten jest przykładem dobrze układającej się współpracy na linii jednostka samorządu terytorialnego – Samorząd Województwa Łódzkiego. Dobra współpraca tych podmiotów, pozwoliła na zrealizowanie inicjatywy oddolnej zgłoszonej przez mieszkańców Sołectwa Żary – Rychłowiec.     

Sołectwo Rekle kierowane przez Sołtysa Ryszarda Herbańskiego wraz z Radą Sołecką reprezentowaną przez Panie Izabelę Kostrzewę, Agnieszkę Wojtysia-Kordowinę i Katarzynę Rakowiecką złożyło wniosek w którym wnioskowano o pomoc w zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Reklach. Projekt zatytułowany „Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej w Reklach” zakładał zakup elementów wyposażenia kuchennego. W ramach projektu sołectwo Rekle pozyskało wsparcie na zakup pieca konwekcyjno-parowego, szafy chłodniczej, taboretu elektrycznego (do gotowania) oraz termosów gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Zakup tego wyposażenia podniesie poziom i standard kuchni znajdującej się w tej świetlicy. Tak wyposażona świetlica wiejska umożliwi  jednoczesne przygotowanie większej ilości posiłków i potraw w sposób szybszy i sprawniejszy niż dotychczas. Dodatkowo zakupione urządzenia nie są tak energochłonne jak dotychczas używane wyposażenie kuchenne starego typu. Nowe elementy wyposażenia świetlicy wiejskiej w Reklach wpłyną na jakość życia oraz kreowanie i zawiązywanie nowych inicjatyw w tej miejscowości przez tutejszych liderów i mieszkańców. Zakup tego wyposażenia był możliwy dzięki wsparciu Samorządu Województwa Łódzkiego który przyznał 12.000,00 zł. co stanowiło 50% wartości zakupionych urządzeń, pozostałe 50% tj. również kwotę 12.000,00 zł zapewniła Gmina Rząśnia.

Realizacja kolejnego już projektu grantowego była możliwa dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Rząśnia oraz Rady Gminy, którzy wyrazili zgodę na wsparcie finansowe kolejnej inicjatywy zgłaszanej przez lokalną społeczność reprezentowaną przez Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej wsi Rekle.

Kolejny zrealizowany grant dał przykład udanej współpracy jaka istnieje na linii Samorząd Województwa Łódzkiego – Gmina Rząśnia.

Tekst i zdjęcia: Michał Krawczyk.


Podobne posty: