Ekologiczne ciepło w Gminie Rząśnia

Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 705/OA/P/2017 zadania pn. „Ekologiczne ciepło w Gminie Rząśnia – program dotacji celowych dla właścicieli budynków mieszkalnych z terenu gminy Rząśnia na wymianę istniejących źródeł ciepła na ekologiczne kotły c.o. opalane biomasą (pelletem, gazem i olejem opałowym”.

Koszt całkowity to 1.152.000,00 zł netto z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki wynosi 1.094.400,00  (słownie: jeden milion  dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta i 00/100 złotego).

W ramach realizacji zadania udzielone zostaną dotacje na modernizację 56 kotłowni. Efektem będzie 26 szt. kotłowni na paliwo gazowe, 26 szt. kotłowni na biomasę, 4 szt. kotłowni na olej opałowy.

Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza tj. redukcję emisji pyłu, SO2, NOx, CO i CO2.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/