W piątek, 14 lipca na terenie Starego Młyna w Działoszynie przy ul. Przemysłowej zebrali się Beneficjenci programu ,,Rządowy Program Odbudowy Zabytków”, zaproszeni przez Posła na Sejm RP Pawła Rychlika, który przekazał im symboliczne czeki informujące o przyznaniu środków na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Gmina Rząśnia, której Beneficjentów programu reprezentowali: Radny Rady Gminy Rząśnia Adam Rozumek, Skarbnik Gminy Rząśnia Agnieszka Jura, Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony środowiska Mariusz Bęben oraz Mariusz Sukiennik – występujący w imieniu Parafii św. Jana Chrzciciela w Białej, uzyskała dofinansowanie w przypadku czterech z pięciu złożonych wniosków.

Pozytywną ocenę Kancelarii Premiera Rady Ministrów uzyskały parafie św. Rocha w Rząśni i św. Jana Chrzciciela w Białej, które złożyły wnioski na realizację najbardziej pilnych potrzeb jakie je dotknęły.

Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Białej wnioskowała o środki finansowe na prace konserwatorskie – restauratorsko przy ołtarzu głównym w zabytkowym kościele. Ze względu na bardzo duży zakres prac do wykonania przy ołtarzu głównym, złożono dwa wnioski. W jednym wniosku zaplanowano „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W ramach tych prac mają być przeprowadzone prace konserwatorsko-restauratorskie przy elementach drewnianych polichromowanych, elementach złoconych i srebrzonych.
Natomiast drugi wniosek pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)” przewiduje wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy elementach ołtarza głównego składających się z malarstwa oraz rzeźb znajdujących się w ołtarzu.

Wszystkie prace przy ołtarzu głównym są niezbędne ze względu na stan w jakim ten obiekt się znajduje. Ostatnie prace przy tym zabytku były prowadzone w latach 80. Od tego czasu sam ołtarz główny jaki i jego elementy w postaci malarstwa i rzeźby uległy znacznemu zniszczeniu i niezbędne jest przeprowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem przed dalszą degradacją.

Pozyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków jest wielką szansą dla takich małych Beneficjentów ponieważ sami nie byli by wstanie z finansować tak dużych wydatków. Dofinansowanie na poziomie 98% jest bardzo atrakcyjne i daje praktycznie sfinansowanie całości zakresu wniosku. Tak więc projekt pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem – elementy drewniane polichromowane, elementy złocone i srebrzone” otrzymał na projekt o wartości 143.482,06 dofinansowanie w kwocie 140.600,00 – wkład własny Beneficjenta dla tego projektu wyniesie na dzień dzisiejszy 2.882,06. Natomiast projekt pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)” wniosek opiewał na wartość 146.351,67 z czego dofinansowanie wynosi 143.400,00, a wkład własny to 2.951,67.

Drugą obdarowana parafią z gminy Rząśnia jest Parafia pw. Św. Rocha. Tutaj parafia złożyła również dwa wnioski.  Jeden dotyczy zabytkowego budynku plebani i nosi nazwę „Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. Św. Rocha w Rząśni”. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace przy elewacji zabytkowego budynku.
Już wcześniej proboszcz tutejszej parafii przeprowadził prace przy jednej ze ścian budynku a teraz udało się pozyskać środki finansowe na przeprowadzenie robót przy kolejnych trzech ścianach. Wartość złożonego wniosku to 220.685,00 pozyskane dofinansowanie wynosi 216.271,00 wkład własny do projektu na dzień dzisiejszy to 4.414,00.

Drugi projekt który uzyskał wsparcie, a związany jest z parafią w Rząśni to wsparcie dla drugiego etapu prac przy zabytkowym ołtarzu w kaplicy cmentarnej w Rząśni. Nazwa projektu to „Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie, w kaplicy cmentarnej w Rząśni – etap 2. Wartość projektu 118.465,91, pozyskane dofinansowanie 116.000,00, wkład własny wynosi na chwile obecną 2.465,91 zł.

Wszystkie obiekty które otrzymały wsparcie są zabytkami i ich stan jest mocno niezadowalający dlatego pozyskane środki finansowe pozwolą na przywrócenie ich dawnego blasku.

Tekst: Michał Krawczyk. Zdjęcia dzięki uprzejmości tygodnika Kulisy Powiatu i portalu kulisy.net (fot. Sławomir Rajch).