Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Rząśnia pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania do obsługi odpadami komunalnymi w Gminie Rząśnia mające na celu monitoring środowiska”.

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi z dnia 1.08.2013 r. wysokość dotacji wyniosła 11 623,00 zł (słownie jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote), co stanowi 90% kosztów całkowitych wartości zadania.

Wartość ogólna zadnia: 12 915,00 (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset piętnaście złotych).

Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku realizacji zadania:
Poprzez budowę systemu kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Rząśnia mogą zostać spełnione założenia, o których mowa w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl.