Uprzejmie informujemy, iż Powiat Pajęczański przystąpił do udziału w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd”.
Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, są również dostępne na jego stronie internetowej. Wnioski można składać do 30 września 2012!

W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy program „Aktywny Samorząd” który przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych – samorządom powiatowym, które przyjmą zaproszenie PFRON do współpracy przy realizacji tego programu. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównych celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznych, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
B – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
B3 – pomoc  w zakupie urządzeń brajlowskich
B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategoria B
F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej(dofinansowanie opłat za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkola)
Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

obszaru A – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję narządu ruchu

obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku

obszaru B2 i B3 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada: znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, dysfunkcję narządu wzroku

obszaru B4 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3

obszaru C – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności, nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

obszaru D – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

obszaru F – jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.
Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni.
Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony:
w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,
Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach obszarów: A–D stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.
W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:
– którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
– ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane w ramach obszaru D,
– ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A – E którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
– ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.
Szczegółowych informacji o programie udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15,  tel. 34 311 – 10 – 56.