Dzienne archiwum: 23 lipca 2020

Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na XVI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 11:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy pokój nr 15.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja na temat protokołu ostatniej sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy Rząśnia.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy Rząśnia.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rząśnia wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 2019 rok.
 8. Informacja dotycząca sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni za 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rząśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rząśnia absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski

 

Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 31 lipca 2020 roku.


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji Rady Gminy Rząśnia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Rząśnia. Siedzibą Gminy Rząśnia jest Urząd Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 631-71-22; adresu e-mail: gmina@rzasnia.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Romanem Zelgą poprzez adres e-mail: iod@rzasnia.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Rząśni, w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznych. Ponadto działalność kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów jest jawna a posiedzenia powszechnie dostępne w związku z czym Rada Gminy ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady, na podstawie art. 20. ust.1b.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Rząśnia jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
– podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
– prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
– prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Przypominamy! Zmiana numeru rachunku bankowego Gminy

Przypominamy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. zmianie uległ Bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Rząśnia na:
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
ul. Główna 114
97 – 410 Kleszczów.

W związku z powyższym wpłaty z tytułu dochodów należnych gminie w tym z podatków i opłat lokalnych, nieopodatkowanych należności budżetowych, itp. należy dokonywać na poniższy nowy rachunek Gminy Rząśnia o numerze:

24 8978 0008 0079 5300 2000 0240.

Wpłaty dokonywane bezpośrednio w placówce Banku w Rząśni zwolnione są z opłat.

Dodatkowo wyjaśniamy, że z dniem 31 lipca br. kończy się 3 miesięczny okres przejściowy w którym w dalszym ciągu funkcjonowały rachunki w Banku dotychczas obsługującym naszą Gminę. W związku z tym od tego dnia wszelkie wpłaty dokonywane na stare nr rachunków nie będą przyjmowane!

Przypominamy jednocześnie, że wpłat należności za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać na nowy indywidualny – przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości nr rachunku bankowego, który uwidoczniony jest na dystrybuowanych przez sołtysów specjalnych książeczkach – zgodnie z wcześniejszym komunikatem.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących zmiany rachunku bankowego udziela:
– Pani Małgorzata Pęciak, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 235,
– Pani Wiesława Zarzycka, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 230.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.