Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Zmiana zasad gospodarki odpadami


19 marca 2013 r.

INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ROZWIĄZANIA UMOWY

W związku z nadchodzącymi zmianami w systemie gospodarki odpadami, właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni zadbać, aby ich umowy z przedsiębiorcą, odbierającym dotychczas odpady, obowiązywały tylko do dnia 30 czerwca 2013 r. Oznacza to konieczność pisemnego wypowiedzenia umowy.
Firma EKO-REGION Sp. z o.o. dokona rozwiązania umowy z dniem 30 marca 2013 r.
Natomiast właściciele nieruchomości, którzy mają zawartą umowę z firmą REMONDIS Sp. z o.o. muszą dokonać osobistego wypowiedzenia umowy.

Do pobrania: wzór wypowiedzenia umowy.

ekoregion_skan-t.jpg


31 październik 2012 r.

INFORMACJE OGÓLNE O NOWYCH ZASADACH GOSPODARKI ODPADAMI

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z powyższymi zmianami od 1 lipca 2013 roku w Polsce zacznie funkcjonować nowy system pobierania opłat za wywóz śmieci.

Wprowadzane zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do wymogów unijnych.

W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy będą płacić jedną stawkę za wywóz odpadów ustaloną w drodze uchwały Rady Gminy wnosząc tę opłatę do gminy. Gmina w zamian zapewni dobrze zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów.

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania. Mieszkańcy będą korzystali z prostego systemu, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecanie środowiska.

  1. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.
  2. Obowiązkiem właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy będzie uczestnictwo w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez Gminę.
  3. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą  opłatę na rzecz Gminy.
  4. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości w 1 połowie 2013 r. złoży do Gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Mieszkańcy zostaną poinformowani o zasadach wypełniania, terminie i miejscu złożenia deklaracji.
  5. W przypadku nie złożenia deklaracji Gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.
  6. Gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który opróżni pojemniki na odpady, a ich zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.
  7. Właściciel nieruchomości będzie przestrzegać zasad zbierania odpadów, zgodnie z gminnym regulaminem. Opłata za posegregowane odpady będzie niższa niż za odpady zmieszane.
  8. Gmina poinformuje wszystkich mieszkańców o zasadach i warunkach funkcjonowania nowego systemu.
  9. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki czemu znikną nielegalne wysypiska odpadów.