Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Nazwa projektu:

„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 poprzez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) oś priorytetowa III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczośćdziałanie III.4 – Rozwój otoczenia biznesu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Przedmiotem projektu jest uzbrojenie terenów o powierzchni 10,54 ha poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych oraz dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowę sieci kanalizacyjnej,wodociągowej i deszczowej, sieci teletechnicznej.

Cele projektu:

  • Stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie Gminy Rząśnia.
  • Rozwój przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Rząśnia.
  • Zwiększenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Rząśnia poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu.
  • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Rząśnia poprzez budowę infrastruktury technicznej stwarzającej korzystne warunki do powstawania przedsiębiorstw konkurencyjnych i otwartych na innowacje.
  • Profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych.
  • Zagospodarowanie niewykorzystanego obszaru pod działalność przemysłowo-usługową.
  • Wzrost dochodów mieszkańców.
  • Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności przedmiotowego obszaru.
  • Wykorzystanie zasobów ludzkich regionu – ograniczenie bezrobocia.
  • Poprawa dostępności do strefy o wysokim potencjale inwestycyjnym w gminie.

Wartość projektu:

12.170.043,30 zł

Wysokość dofinansowania:

7.500.313,14 zł

Galeria:


Film promocyjny

dotyczący projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”.
Projekt, w którym Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), dofinansowany jest w ramach działania III.4 – Rozwój otoczenia biznesu w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.