Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

„UWIERZ W SIEBIE”

Nazwa projektu:

„Uwierz w siebie”

Opis projektu:

Ogólna charakterystyka:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni od 2009 roku realizuje projekt pn. „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem ogólnym projektu pn. „Uwierz w siebie” jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
Celem szczegółowym projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie bądź doskonalenie umiejętności zawodowych, a w rezultacie – podjęcie zatrudnienia.

Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej (osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne oraz osoby znajdujące się w otoczeniu osób wykluczonych społecznie) i korzystające ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni. Osoby pozostające bez pracy przez dłuższy okres mają trudność w przystosowaniu się do potrzeb nowoczesnego rynku pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni realizując projekt pn. „ Uwierz w siebie”  w ramach Poddziałania 7.1.1 w latach 2009- objął wsparciem 42 osoby (33 kobiety, 9 mężczyzn) z terenów wiejskich.

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2009r.

W ramach projektu objęto indywidualnymi kontraktami socjalnymi 12 osób ( 4 mężczyzn i 8 kobiet) z terenu gminy Rząśnia chętnych do współpracy oraz spełniających wymogi dotyczące grup docelowych zgodnie z wytycznymi związanymi z realizacją projektu.

Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły w następujących kursach:

– prawo jazdy kat. „B” i „C”

– gastronomi i kucharz

– spawanie metodą MIG-MAG

– opiekun osoby starszej.

Odbywały się również szkolenia z;

– psychologiem

– z zakresu edukacji emocjonalnej i radzenie sobie z trudnymi uczuciami

– z doradcą zawodowym

Uczestnicy projektu otrzymali również wsparcie poprzez zasiłki celowe. Z pośród osób biorących udział w  projekcie 4 osoby wykonywały prace społecznie użyteczne, za które otrzymywały wynagrodzenie. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenia i otrzymali odpowiednie zaświadczenia.

Projekt „Uwierz w siebie” realizowany w 2010r.

W ramach projektu indywidualnymi kontraktami socjalnymi objęto 10 osób (3 mężczyzn,  7 kobiet) również z terenu gminy Rząśnia. Realizowane były następujące działania:

– poradnictwo zawodowe i psychologiczne,

– szkolenia i kursy zawodowe tj:

  • kurs „Opiekunka – usługi pielęgnacyjne i gospodarcze dla osób starszych”
  • kurs prawo jazdy kat. „B”
  • kurs „Sprzedawca-handlowiec- obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych”
  • kurs „operator koparko-ładowarki ”
  • kurs „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”, „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III”.
  • kurs „Bukieciarz”
  • kurs „Florystyczne dekoracje stołu”

– przeprowadzenie badan profilaktycznych

– pomoc finansowa w postaci zasiłków,

– organizowanie prac społecznie użytecznych,

– objecie ubezpieczeniem zdrowotnym na czas obowiązywania kontraktu,

– praca socjalna bezpośrednio z uczestnikami.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończonych szkoleniach i kursach.

Projekt „Uwierz w siebie” realizowany w 2011r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni w roku 2011 roku po raz kolejny realizował projekt pn. „Uwierz w siebie’ w którym wzięło udział 10 osób (8 kobiet, 2 mężczyzn) w tym jedna osoba niepełnosprawna (mężczyzna). Na czas realizacji jak w latach wcześniejszych zawarto kontrakty socjalne z uczestnikami  projektu.

Pierwszy etap aktywnej integracji obejmował treningi i warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. Odbywały się również zajęcia grupowe i indywidualne, które miały na celu zmotywowanie uczestników do aktywności zawodowej .

Drugi etap aktywnej integracji obejmował kursy i szkolenia zawodowe:
– kurs „Stylizacji paznokci”
– kurs ”Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”
– kurs „Wózki widłowe i jezdniowe”
– kurs „Kadry i płace z obsługą komputera”

– kurs „prawo jazdy kat. B”

Po zakończeniu w/w kursów, każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu  kursów. W ramach działania o charakterze środowiskowym zorganizowana została 2-u dniowa wycieczka do Krakowa dla uczestników i ich rodzin. Zorganizowane zostały również dwukrotnie wyjazdy na basen. Z pośród osób biorących udział w  projekcie 3 osoby wykonywały prace społecznie użyteczne, za które otrzymywały wynagrodzenie.

Projekt „Uwierz w siebie „ realizowany w 2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując projekt „Uwierz w siebie” w 2012 roku aktywizował 12 osób (10 kobiet ,2mężczyzn) w tym jedna osoba powracająca do projektu z roku ubiegłego (1mężczyzna) i dwie osoby niepełnosprawne (2 kobiety). Na czas realizacji zostały zawarte kontrakty socjalne.

Rekrutację przeprowadzono z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci.

W ramach aktywnej integracji zaplanowano następujące formy wsparcia:

Pierwszy etap aktywnej integracji obejmował treningi i warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. Zajęcia grupowe i indywidualne miały na celu zmotywowanie uczestników projektu do aktywności zawodowej poprzez rozpoznawanie aspiracji życiowych i podwyższenie samooceny.

Drugi etap aktywnej integracji obejmował kursy i szkolenia zawodowe. W ramach projektu zrealizowano:

– kurs „Operator koparko-ładowarki”,

– kurs „Fryzjer – I stopnia”,

– kurs „Kierowca wózków jezdniowych silnikowych”,

– kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”,

– kurs stylistą i dietetykiem oraz talony na usługę fryzjerską.

– kurs prawo jazdy kat. „B”.
Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu powyższych kursów.

Stosując instrument aktywizacji edukacyjnej opłacono koszty (czesne) za naukę na poziomie ponadgimnazjalnym dla dwóch osób, stanowiących wkład własny do projektu.

Wszystkie osoby otrzymały pomoc w formie zasiłków celowych, zorganizowano i zrealizowano prace społecznie użyteczne dla 3-ech osób. W ramach działania o charakterze środowiskowym zorganizowano:

– 3-dniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej dla uczestników projektu i ich rodzin,

– spotkanie Mikołajkowe,

– upominki świąteczne dla uczestników projektu.

Projekt „Uwierz w siebie„ realizowany w 2014r.

W tym zostaną zawarte kontrakty socjalne z 12 nowymi uczestnikami projektu ( 6 kobiet, 6 mężczyzn), z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne, każdy uczestnik zostanie objęty co najmniej 3-ema instrumentami aktywnej integracji: szkolenia zawodowe, poradnictwo grupowe (psycholog), spotkanie z doradcą zawodowym.

Wsparcie w postaci wypłaty zasiłków dla uczestników projektu. W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie spotkania Mikołajkowego. Spotkanie będzie nagrodą i podziękowaniem za udział w projekcie.

Wartość projektu:

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2009r.

121.353,57zł

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2010 r.

96.786,07zł

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2011 r.

114.105.90zł

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2012 r.

152.427,84zł

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2014 r.

50.000,00 zł

Wysokość dofinansowania:

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2009 r.

108.405,83zł

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2010 r.

86.623,53zł

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2011 r.

102.124,78 zł

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2012 r.

136.422,92 zł

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2014 r.

44.750,00 zł

Galeria:

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2009 r.

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2010 r.

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2011 r.

Projekt „ Uwierz w siebie” realizowany w 2012 r.