Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

„Uwierz w siebie” – projekt realizowany w ramach projektu systemowego ze środków EFS w ramach POKL

>>> AKTUALNOŚCI PROJEKTU <<<

Projekt „Uwierz w siebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Realizacja 2014 r.

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje, że realizuje projektu pod nazwą: „ Uwierz w siebie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki pomocy społecznej.

W 2014 roku w realizacji projektu zostanie zastosowane narzędzie w postaci kontraktu socjalnego dla 12 uczestników. Wobec każdego uczestnika zostaną zastosowane 3 instrumenty aktywizacji:

  1. Instrument aktywizacji społecznej – warsztat kompetencji psychospołecznych (zajęcia indywidualne i grupowe) prowadzone przez psychologa;
  2. Instrument aktywizacji zawodowej – warsztat doradztwa zawodowego (zajęcia indywidualne
    i grupowe) prowadzone przez doradcę zawodowego.
  3. Instrument aktywizacji edukacyjnej – szkolenia zawodowe.

Cel: nabycie lub podniesienie kompetencji o charakterze zawodowym. Uczestnikom zaproponowane zostaną szkolenia i kursy po dokonaniu diagnozy ich  potrzeb i możliwości z uwzględnieniem zapotrzebowania na rynku pracy.

Beneficjenci otrzymają certyfikaty i zaświadczenie z ukończenia warsztatów, szkoleń i kursów.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 12 osób w wieku aktywności zawodowej, niepracujące; głównie osoby bezrobotne ( w tym długotrwale bezrobotne).

Działania realizowane w projekcie skierowane są na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów a w szczególności: wzbogacenie lub zdobycie nowych umiejętności przez uczestników projektu, odbudowanie własnej wartości, zmotywowanie do działania, wzrost mobilności na rynku pracy.

Bliższych informacji na temat realizacji projektu udziela:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni
ul. Kościuszki 16
98-332 Rząśnia
tel. fax. 044/ 631-71-84

Okres realizacji projektu: 01.01.2014r. – 31.12.2014r.

 


Realizator projektu: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZĄŚNI
Biuro projektu: ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia
tel./fax: 044/ 631-71-84
www.rzasnia.eobip.pl

Pliki do pobrania:
regulamin uczestnictwa w projekcie.

 

>>> AKTUALNOŚCI PROJEKTU <<<