Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Słoneczne dachy gminy Rząśnia

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Słoneczne dachy gminy RząśniaW dniu 16 listopada 2010 roku Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.02.09.00-00-060/10 pn. „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia” wyłonionego do dofinansowania w konkursie nr 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.9 – Odnawialne źródła energii ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Głównym celem projektu jest dywersyfikacja regionalnych źródeł energii poprzez wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w gminie Rząśnia. Dzięki realizacji niniejszego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, a tym samym projekt wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego w województwie łódzkim. Planowana inwestycja przyczyni się do ograniczenia zużycia konwencjonalnych paliw (węgiel, drzewo, olej opałowy) co wpłynie na poprawę jakości powietrza, a poprzez to poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Rząśnia. Cel generalny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie wskaźnika produktu, którym jest montaż 1029 kompletnych zestawów kolektorów słonecznych  w gminie Rząśnia na obiektach mieszkalnych, komunalnych oraz użyteczności publicznej.

Celami szczegółowymi projektu są natomiast:

  • zmniejszenie negatywnych oddziaływań zanieczyszczeń powietrza na środowisko (glebę, hydrosferę) poprzez ograniczenie zużycia konwencjonalnych paliw (min. węgiel, drewno, olej opałowy, prąd elektryczny) do podgrzewu c.w.u.
  • podjęcie przez Beneficjenta – Gminę Rząśnia działań służących zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, a tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie łódzkim.
  • rozwój wykorzystania zasobów energii odnawialnej, a poprzez to zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, możliwość kontynuacji rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w gminie Rząśnia.
  • wzrost jakości życia mieszkańców gminy Rząśnia poprzez poprawę stanu powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie kosztów związanych z podgrzewaniem c.w.u.
  • wzrost świadomości mieszkańców gminy Rząśnia o ograniczonych zasobach paliw kopalnych, a poprzez to zwiększenie zainteresowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim promieniowania słonecznego.
  • przyczynienie się do spełnienia wymagań prawodawstwa unijnego i polityki krajowej, nakazujących zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Gmina Rząśnia jako jedyna w regionie podjęła się  realizacji tak złożonego projektu. Jego zakres i wysoki poziom dofinansowania sięgający kilkunastu milionów złotych świadczy o tym jak sprawne pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej może pozytywnie zmienić wizerunek gminy.

Całkowita wartość projektu: 13.990.138,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:   11.891.617,30 PLN

Zrealizowane przedsięwzięcie zapewni nam wszystkim SŁONECZNĄ PRZYSZŁOŚĆ.

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego