Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Projekty inwestycyjne

Informacje ogólne

Jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, Polska jest zaangażowana w realizację polityki spójności mającej na celu zmniejszenie dysproporcji pomiędzy krajami i regionami Wspólnoty. W perspektywie finansowej 2007-2013 nasz kraj jest największym beneficjentem polityki spójności mając do dyspozycji 19% środków. Na wdrażanie przedsięwzięć związanych z realizacją polityki spójności dysponujemy łączną kwotą 85,6 mld euro przy czym: 67,3 mld euro stanowią fundusze z budżetu UE; 11,9 mld euro będzie pochodziło z krajowych środków publicznych oraz 6,4 mld euro zostanie zaangażowane przez podmioty prywatne.

Założenia polityki spójności zostały zawarte w Strategii Lizbońskiej w marcu 2000 roku, na szczycie państw UE. Głównym celem dokumentu było przekształcenie Unii Europejskiej w ciągu 10 lat w najbardziej konkurencyjną gospodarkę światową poprzez zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz społeczeństwo oparte na wiedzy. W 2004 r. po zbadaniu zaawansowania realizacji założeń Strategii, podjęto decyzję o rewizji celów dokumentu oraz podjęto kroki mające zapewnić sprawniejszą ich realizację. Zgodnie z odnowioną Strategią Lizbońską do najważniejszych działań jakie powinny podjąć państwa Wspólnoty należy:

 • wspieranie wiedzy i innowacji,
 • reforma sfery społecznej i działania zmierzające do wzrostu poziomu zatrudnienia,
 • poprawa efektywności pracy,
 • zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

W stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej w okresie 2007-2013 dokonano istotnych reform. Z polityki spójności wyłączono obszar interwencji Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polityka spójności będzie realizowana obecnie z dwóch funduszy strukturalnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Funduszu Spójności.

Celem Funduszu Spójności jest wzmacnianie spójności terytorialnej, społecznej i gospodarczej poprzez realizację projektów w zakresie ochrony środowiska mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz Przedsiębiorstwa Komunalne. Natomiast beneficjenci w zakresie transportu to Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskie Koleje Państwowe. Z Funduszu Spójności są realizowane duże projekty, np. oczyszczalnie ścieków, przebudowa sieci kolejowych, budowa autostrad i inne.

Fundusze Strukturalne są instrumentem Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej, których zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów Unii Europejskiej. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego UE.

W nowej perspektywie finansowej 2007-2013 w Polsce dokonano podziału na programy operacyjne zarządzane centralnie – krajowe Programy Operacyjne (PO) oraz programy zarządzane i wdrażane w województwach, czyli Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Do krajowych programów operacyjnych zaliczamy:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 • Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Z kolei Regionalnych Programów Operacyjnych jest 16 po jednym na każde województwo. Udział wszystkich programów regionalnych w całkowitej alokacji środków polityki spójności wynosi 24,9%. Źródłem finansowania RPO jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do poddziału środków pomiędzy poszczególne RPO wykorzystano algorytm zbudowany w oparciu o kryterium ludnościowe, poziom zamożności oraz poziom bezrobocia. W wyniku tego okazuje się, że największe nakłady w wysokości 500-600 euro/os przewidziano dla województwa lubuskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Najmniejsze nakłady w wysokości 355-380 euro/os. przypadły dla woj. wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego.

Perspektywa Finansowa 2007-2013

Dokumentem określającym kierunki i wysokości wsparcia finansowego ze strony Funduszy na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce w latach 2007-2013 jest Narodowa Strategia Spójności. Narodowa Strategia Spójności (NSS) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w Polsce w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-13.

Narodowa Strategia Spójności jest realizowana za pomocą następujących programów operacyjnych

Program Infrastruktura i Środowisko –  27,9 mld euro
adres internetowy programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program  Kapitał Ludzki –  9,7 mld euro
adres internetowy programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program  Innowacyjna Gospodarka – 8,3 mld euro
adres internetowy programu: Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka

Program  Rozwój Polski Wschodniej –  2,3 mld euro
adres internetowy programu: Program  Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program  Pomoc Techniczna –  0,5 mld euro
adres internetowy programu: Program Operacyjny  Pomoc Techniczna

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,7 mld euro
adres internetowy programu: Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

16 regionalnych programów (jeden dla każdego z województwa) –  16,6 mld euro w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.

Programy Operacyjne:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna
 • Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej