Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Rząśnia

Narodowy Program Szczepień. Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Rząśnia

Informujemy, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni od dnia 15 stycznia rozpoczyna zapisy na szczepienia dla osób z ETAPU I Narodowego Programu Szczepień, tj. dla osób powyżej 80 roku życia.

Szczepienia w naszym ośrodku odbywać się będą dwa razy w tygodniu:
– wtorek 8:00 – 13:00,
– c
zwartek 15:00 – 17:30.
Szczepienie dla tych osób rozpoczną się 26 stycznia 2021 r. (wtorek).

Procesu rejestracji można dokonać na kilka sposobów:
– osobiście u swojego lekarza rodzinnego. Punktem Szczepień  na terenie Gminy Rząśnia jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni, tel. 518 – 516 – 866 lub 44 631 – 77 – 77,
– za pośrednictwem infolinii  Narodowego Programu Szczepień pod nr 989,
– online przez Internetowe Konto Pacjenta,
– za pośrednictwem placówki w której wystawiono e-skierowanie.

UWAGA!! Ze względu na wyczerpany, pomimo zgłoszonego zwiększonego zapotrzebowania, limit szczepionek oraz ograniczenia systemowe Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni zmuszony jest czasowo wstrzymać rejestrację chętnych.

Urząd Gminy w Rząśni uruchomił możliwość zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych oraz mających trudności w dotarciu do punktów szczepień.
Transport przeznaczony jest wyłącznie dla osób:
– posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
– mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Prosimy aby możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu wykorzystywana była tylko przez osoby naprawdę tego potrzebujące. Przed zgłoszeniem takiej potrzeby zapytajmy kogoś z rodziny, sąsiada czy znajomego czy nie ma możliwości pomocy w dotarciu do Punktu Szczepień.

Koordynator do spraw transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 ze strony Urzędu Gminy w Rząśni:
Klaudia Gajda, tel.: 607 – 440 – 268 lub 44 631 – 71 – 22, wew. 227 w godz. 8:00 – 15:00.

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o szczepieniach wśród rodziny i znajomych – przede wszystkim wśród osób starszych. Pamiętajmy. Szczepienia to szansa na powrót do normalnego funkcjonowania. Decydując się na szczepienia, możemy szybciej wygrać walkę z koronawirusem. Nie bójmy się!

Narodowy Program Szczepień. Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Rząśnia

Narodowy Program Szczepień. Organizacja szczepień przeciwko COVID-19 w Gminie Rząśnia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (kliknij aby rozwinąć)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – TRANSPORT DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ

Administrator, dane kontaktowe Gmina Rząśnia, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu na ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, kontakt:
1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: gmina@rzasnia.pl.
2) telefonicznie: 44 631-71-22.
3) pisemnie: ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia.
Inspektor Ochrony Danych W Urzędzie Gminy w Rząśni został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mail: iod@rzasnia.pl
Cele przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych, podanie danych Dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Rząśni w celach:
1)  wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit e) RODO oraz art. 9 ust. 2 lig. g) RODO - w szczególności zadań wynikających z:
- Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.
Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres 10 lat, podanie danych jest obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:
1) Przewoźnicy;
2) Jednostki organizacyjne ochotniczej straży pożarnej lub Państwowej Straży Pożarnej.
Prawa osoby, której dane  dotyczą Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd Gminy w Rząśni mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Urząd Gminy w Rząśni nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu.
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane.
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

#SzczepimySię #GminaRząśnia