Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA!

Urząd Gminy w Rząśni przypomina, że z dniem 25 lipca 2015 r. upłynął termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata za II kwartał 2015 r. tj. za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec, br.). PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE DOKONANIE WPŁATY!

Informujemy jednocześnie, iż brak terminowej wpłaty może skutkować m. in.:

– naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,

– wszczęciem procedury windykacji i naliczeniem kosztów upomnień,

– wszczęciem procedury egzekucyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U.  z 2012 r. poz, 105 z póź. zm.) i naliczeniem kosztów z tym związanych.