Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłasza, że w dniach 28.04 -11.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego tj. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników,  na podstawie art. 15 zzc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski mogą być składane:
– w postaci elektronicznej poprzez platformę http://praca.gov.pl

PSZ-DKDG

– komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: Wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ul. 1 Maja 65 98-330 Pajęczno.

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Dokumenty do pobrania: https://pajeczno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie.

Kontakt:
Maria Szmajdzińska, tel. 668-278-659,
Paulina Bator, tel. 606-325-260,
Marta Chwal, tel. 606-327-943,
Ewa Łuszczyk, tel. 881-090-556.


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłasza, że w dniach 28.04 -11.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., na podstawie art. 15 zzb ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

W ramach ogłoszonego naboru przyjmowane będą wnioski przedsiębiorców posiadających status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników.

Wnioski mogą być składane:
– w postaci elektronicznej poprzez platformę http://praca.gov.pl,

PSZ-DKWP

– komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: Wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ul. 1 Maja 65 98-330 Pajęczno.

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Dokumenty do pobrania: https://pajeczno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia.

Kontakt:
Maria Szmajdzińska, tel. 668-278-659,
Paulina Bator, tel. 606-325-260,
Marta Chwal, tel. 606-327-943,
Ewa Łuszczyk, tel. 881-090-556.


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłasza, że w dniach 28.04 -11.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.

Wnioski mogą być składane:

– w postaci elektronicznej poprzez platformę http://praca.gov.pl,

PSZ-DKWO
– komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: Wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ul. 1 Maja 65 98-330 Pajęczno.

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie.

Dokumenty do pobrania: https://pajeczno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje.

Kontakt:
Maria Szmajdzińska, tel. 668-278-659
Paulina Bator, tel. 606-325-260,
Marta Chwal, tel. 606-327-943,
Ewa Łuszczyk, tel. 881-090-556.