Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

DROGA RZĄŚNIA – BRUTUS – MARCELIN

Nazwa projektu:

„Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi Rząśnia – Brutus – Marcelin”

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I – Infrastruktura transportowa, działanie I.1 – Drogi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Przedmiotem projektu jest budowa drogi o długości 5.300 m przebiegającej przez teren gwóch gmin pomiędzy miejscowościami Rząśnia – Brutus – Marcelin.

Celem głównym projektu jest poprawa systemu komunikacyjnego gmin Rząśnia i Kiełczygłów powiązanego z siecią dróg powiatu pajęczańskiego oraz regionu łódzkiego. Równie ważnym celem jest odtworzenie połączenia komunikacyjnego między stolicą Gminy Rząśnia, w której znajdują się lokalne instytucje (Gimnazjum, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Centrum Kształcenia) a jej północnymi terenami odciętymi komunikacyjnie poprzez likwidację dotychczas istniejącej drogi formowanym zwałowiskiem zewnętrznym PGE KWB Bełchatów.

Obok celów głównych istnieje wiele równie ważnych celów szczegółowych, którymi są:

  1. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców gmin, poprzez m.in.: umożliwienie poruszania się dzieciom, rodzinom i turystom po nowej ścieżce rowerowej, oddzielonej od pasa drogowego oraz wyprowadzenie ruchu z centrów gmin.

  2. Skrócenie czasu dojazdu do nowych obszarów przemysłowych dla pracodawców i pracowników na zwałowisku PGE KWB Bełchatów zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanego projektu.

  3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej na terenie gmin Kiełczygłów i Rząśnia poprzez ułatwienie dostępu do nowych terenów inwestycyjnych oraz poprzez rozbudowę ścieżek rowerowych dla rozwoju turystyki w gminach partnerskich,

  4. Poprawa stanu technicznego dotychczasowej drogi gminnej Rząśnia – Brutus – Marcelin skutkująca zmniejszeniem zużycia technicznego pojazdów mechanicznych,

  5. Powiększenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

  6. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację programu o charakterze prewencyjnym pod nazwą Bezpieczna droga obejmującego swym zakresem monitoring na całym odcinku drogi o długości 5.300,94 m

Wartość projektu:

8.470.763 zł

Wysokość dofinansowania:

6.092.300 zł

Galeria: