Sposób załatwiania spraw


 

REFERAT GOSPODARKI, KULTURY I SPORTU

Podział Nieruchomości

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r.  Nr 102 poz. 651, ze zm.).
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu  i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268 poz. 2663).
 3. Ustawa z dnia 14.06.1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

 Wymagane dokumenty

Do wydania postanowienia o możliwości podziału:

 1. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości
 2. Wstępny projekt podziału – 3 egz. (w razie większej liczby właścicieli – liczba egz. równa liczbie właścicieli + 2 egz.).
 3. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości:

–      aktualny odpis z Księgi Wieczystej – wydany nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku,

–        wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.

 1. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w przypadkach: poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii – 5,00 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę oraz od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł ).

Do wydania decyzji zatwierdzającej podział:

 1. Mapa z projektem podziału (wraz ze szkicem orientacyjnym), wykonanym na podstawie postanowienia Wójta Gminy Rząśnia.
 2. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem przebiegu granic.
 3. Wykaz zmian gruntowych.
 4. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (w przypadku poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii – 5,00 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę).

 Opłaty

 1. Za wydanie postanowienia – brak opłaty.
 2. Za wydanie decyzji – brak opłaty.
 3. Za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii – 5,00 zł za każdą pełną i rozpoczętą stronę.

Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy w Rząśni lub na konto Urzędu o nr:  13 8978 0008 00795300 2000 0050.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Wójta Gminy Rząśnia
I piętro, pokój nr 11, tel. (44)6317122, w. 220
e-mail: gmina@rzasnia.pl

Jednostka obsługująca

Referat Gospodarki, Kultury i Sportu
Parter, pokój nr 1, tel. (44) 6317122, w. 226
e-mail: gmina@rzasnia.pl, anna.gajewska-beben@rzasnia.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek – środa, piątek od 730 do 1500

czwartek od 730 do 1730

Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie o podział nieruchomości odbywa się dwuetapowo (za wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95):

 1. Wydanie postanowienia o możliwości podziału
 2. Po przedłożeniu przez stronę podziału wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział.

Podziały nieruchomości na podstawie art. 95 dokonywane są niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy w następujących przypadkach:

1) zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;

2) wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;

3) wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;

4) realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw;

5) realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;

6) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;

6a) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

6b) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;

6c) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;

7) wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;

8) wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Termin załatwienia sprawy

 1. Postanowienie wydaje się w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. Decyzję wydaje się do 30 dni od dnia złożenia projektu podziału wraz z niezbędnymi dokumentami.
 3. W sprawach szczególnie skomplikowanych- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Odbiór decyzji w Referacie Gospodarki, Kultury i Sportu w terminie wcześniej uzgodnionym lub przesłanie pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu  za pośrednictwem Wójta Gminy Rząśnia w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 2. Od decyzji służy odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Rząśnia.

Pozostałe informacje

 1. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek i koszt właściciela, użytkowników wieczystych lub osób, które mają w tym interes prawny.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni,  w Referacie załatwiającym sprawę lub drogą pocztową.

Pliki do pobrania:

wniosek o podział nieruchomości (na podstawie art. 93 – zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego)

wniosek o podział nieruchomości (na podstawie art. 95- poza ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego)

URZĄD STANU CYWILNEGO

wniosek o wydanie dowodu osobistego