Informacja dla uczestników programu Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka

W związku z uzyskanym przez Gminę Rząśnia dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na projekt pn. „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka” Gmina Rząśnia informuje, że zgodnie z zawartymi  umowami w sprawie wzajemnych zobowiązań organizacyjnych i finansowych, związanych z realizacją projektu w/w Właściciel zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 1.000,00 zł brutto, w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Wpłaty wkładu własnego należy dokonać na rachunek GMINY RZĄŚNIA
02 8980 0009 2030 0105 2677 0002
ESBANK Bank Spółdzielczy

W opisie wpłaty dotyczącej wkładu własnego prosimy o umieszczenie następujących  informacji: „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka” Imię i nazwisko właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz nr ewidencyjny działki na której zostanie zamontowana instalacja kolektorów słonecznych.

Opłacenie wkładu własnego  będzie jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w projekcie.

Niedokonanie wpłaty w terminie i wysokości określonej w umowie  jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie co jednocześnie spowoduje nałożenie na mieszkańca kary określonej w umowie a wynoszącej 14.000,00 zł.

Wszelkich informacji dotyczących sposobu wnoszenia opłat za uczestnictwo w projekcie pn. „Słoneczne dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka” udziela Michał Krawczyk tel. 44 631-71-22 wew. 239 lub adres e-mail michal.krawczyk@rzasnia.pl.