Dzienne archiwum: 7 grudnia 2018

Mikołajki w Będkowie. Relacja

Radość i uśmiech na twarzach najmłodszych i tych trochę starszych mieszkańców Naszej Gminy towarzyszyły wizycie Świętego Mikołaja, który we wtorek 4 grudnia pojawił się na Świetlicy w Będkowie.
Spotkaniu z Mikołajem w parze szedł pokaz taneczny trzech grup wiekowych zespołu tanecznego “Tęcza”. Dzieciaki zaprezentowały swoje umiejętności przed najbliższymi – rodzicami i innymi gośćmi, którzy bardzo licznie pojawili się w Świetlicy.

Jak zwykle przy takich okazjach był słodki poczęstunek. Cukierkowe upominki i prezenty oprócz Mikołaja rozdawał Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk. Nie zabrakło tańców, wesołych gier i zabaw, które stworzyły magiczną atmosferę, pozostającą w pamięci uczestników, szczególnie tych najmłodszych, na długi czas.

Prezenty dla dzieci, oprócz Wójta Gminy, ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni.

Zdjęcia: Edyta Botór.

Rolniku – upadek to nie przypadek – informacja KRUS

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie blisko połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki osób. W 2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w Pajęcznie zgłoszono 67 wypadków przy pracy rolniczej. Około 63% z nich stanowiły upadki osób.

Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opady śniegu i deszczu oraz towarzyszące opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pośpiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o ciągi komunikacyjne, które nie są wydzielone lub zostają źle wydzielone, albo też wskutek nieuprzątania dojść do budynków i nieporządku wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze.

Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wiele budynków inwentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne.

Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku wypadków spowodowanych upadkiem osób ze strychów, poddaszy, stodół i innych budynków gospodarczych, podczas układania i zrzucania pasz objętościowych i słomy przez niezabezpieczone otwory zrzutowe w stropach i ścianach budynków. Upadek ze strychu lub poddasza najczęściej kończy się ciężkimi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią poszkodowanych. Każdego roku zdarzają się także tragiczne w skutkach wpadnięcia do niezabezpieczonych dołów i odkrytych studzienek ściekowych, szamb, zbiorników na gnojowicę.

Wśród przyczyn upadków obserwujemy również: nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych oraz nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane drabiny. Zarówno szczeble drabin, jak i stopnie przy ciągnikach i maszynach często zabrudzone są ziemią oraz resztkami roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i upadkom z wysokości. Takie upadki kończą się często groźnymi urazami kończyn dolnych i górnych.

W trosce o własne bezpieczeństwo, w okresie mniejszej liczby prac rolniczych warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Aby zminimalizować ryzyko upadków przy pracy w gospodarstwie rolnym należy:
– likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami; wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnie placów i przejść;
– utrzymywać czystość i porządek na podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych;
– stosować obuwie z antypoślizgowym protektorem podeszwy, najlepiej z cholewką chroniącą kostkę;
– na ośnieżonych lub oblodzonych powierzchniach stosować nakładki na obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe;
– naprawiać uszkodzone stopnie oraz zamontować barierki wzdłuż ciągu schodów i na podeście;
– zabezpieczać otwory zrzutowe na strychach, poddaszach;
– stosować bezpieczne drabiny i podesty przy pracach na wysokości (bezpieczna drabina ma mocne i właściwie zamocowane szczeble, jest zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyłem – u dołu gumowymi lub ostrymi zakończeniami, u góry hakami; kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od 65o do 75o, a drabina powinna wystawać minimum 0,75 m nad powierzchnię, na którą wchodzi użytkownik);
– schodzić z ciągnika rolniczego plecami skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak podczas wchodzenia), przytrzymując się przeznaczonych do tego uchwytów;
– oświetlać miejsca, w których się poruszamy; w przypadku braku możliwości usunięcia progów, oznaczyć je w widoczny sposób.

W każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią „Upadek to nie przypadek”. Na stronie internetowej Kasy (www.krusșgov.pl) jest możliwość obejrzenia filmu pod tym samym tytułem. W materiałach tych szczegółowo omówiono sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach rolnych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami.

Na szkoleniach organizowanych dla rolników, pracownicy Kasy przekazują bezprzewodowe lampy LED z czujnikiem ruchu, które mogą być wykorzystane do doświetlania miejsc potencjalnie niebezpiecznych. W konkursach wiedzy o BHP w rolnictwie, organizowanych na zakończenie szkoleń, do wygrania są nakładki antypoślizgowe na obuwie i taśmy antypoślizgowe.

Przypominamy również, że zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej powinien dokonać poszkodowany lub inna osoba niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, w Placówce Terenowej KRUS w Pajęcznie. Późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może mieć wpływ na przyznanie prawa do jednorazowego odszkodowania.

Tomasz Nowicki
Dyrektor Oddziału Regionalnego
KRUS w Łodzi

Powiatowy Konkurs Historyczny w Działoszynie

30 listopada 2018r. w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny, którego tematyką było 250-lecie Konfederacji Barskiej.

Sejm ustanowił rok 2018 – Rokiem Konfederacji Barskiej. Celem Konfederacji było zniesienie narzuconego przez Rosję traktatu, mocą którego Rzeczpospolita stawała się protektoratem rosyjskim,  zniesienie ustaw uchwalonych przez sterroryzowany przez rosyjskie wojska sejm, dających równouprawnienie innowiercom oraz obalenie króla Stanisława Poniatowskiego. Konfederacja upadła a propaganda państw ościennych starała się wykorzystać konfederację, jako jeden z pretekstów do I rozbioru w 1772 roku. W świadomości następnych pokoleń Polaków konfederacja pozostawiła jednak po sobie trwały ślad.

W konkursie wzięło udział 8 uczennic Gimnazjum, pod opieką Pani Anny Czyżyckiej.  Celami konkursu było:

  • kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat historii Polski,
  • motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy historycznej,
  • rozbudzanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń,
  • uczczenie 250-rocznicy wybuchu Konfederacji Barskiej.

Patronat nad konkursem objął Starosta Pajęczański Zbigniew Gajęcki. Nagrody laureatom wręczali Wicestarosta Pajęczański Paweł Sikora oraz Dyrektor RCRKiT Aldona Pol. Pan Paweł Sikora podziękował nauczycielom za wspaniałe przygotowanie uczniów,  a uczniom za zdobytą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać na dalszych etapach edukacji.

Konkurs był podzielony na 2 kategorie wiekowe. W kategorii gimnazja i szkoły podstawowe I miejsce zajęła Sandra Pielucha – uczennica klasy III b otrzymując dyplom i nagrodę książkową.

Gratulujemy.

Źródło: Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.

Komunikat WIORiN w Łodzi

KOMUNIKAT
dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających  bulwy  ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej.

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi  przypomina o  konieczności dołączania do przemieszczanych bulw ziemniaków oznakowania oraz   odpowiednich dokumentów.

Bulwy ziemniaków przemieszczane na terytorium RP i do innych państw UE muszą być:

  1. Oznakowane numerem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Sadzeniaki ziemniaka muszą być zaopatrzone w paszport roślin.
    Oznakowanie umieszcza się w sposób trwały i widoczny  na opakowaniach ziemniaków. Jeżeli ziemniaki przemieszczane są luzem oznakowanie umieszcza się na środkach transportu lub na towarzyszącym im dokumencie  handlowym, jeżeli informacje w nim zawarte umożliwią identyfikację środka transportu.
  1. Ziemniaki przemieszczane do innych państw UE muszą być oznakowane oraz zaopatrzone w zaświadczenie stwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych przemieszczanych bulw ziemniaków, nie stwierdzono występowania bakterii Clavibacter michiganensis sepedonicus ( bakterioza pierścieniowa ziemniaków).

Jednocześnie informuję, że od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie znowelizowana ustawa  z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2138 ze zm.). Zmienione przepisy zaostrzą m.in. nakładanie kar za naruszenie przepisów dotyczących obrotu ziemniakami. Podmioty, które wyprowadzają z Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw UE lub przemieszczają na terytorium RP z przeznaczeniem do wyprowadzenia do innych państw członkowskich rośliny, produkty roślinne lub przedmioty (w tym ziemniaki) niezaopatrzone w zaświadczenie i oznakowania przewidziane w przepisach prawa będą podlegać karze pieniężnej w wysokości od 2 000 do 12 500 zł.

Bliższych informacji udziela WIORiN w Łodzi, ul. Siewna 13a, tel. 42 633-99-72 ,  611-66-60,  Delegatura Piotrków Tryb. ul. Dworska 13, tel. 44 646-68-62, Delegatura Sieradz, ul. POW 29, tel. 43 827-11-27,  Delegatura Skierniewice, ul. M. Rataja 9, tel. 46 833-64-16 lub najbliższa jednostka WIORiN. Wykaz wszystkich jednostek na stronie www.piorin.gov.pl.

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Andrzej Kwiatkowski