Dzienne archiwum: 12 marca 2018

Wojewódzki Dzień Sołtysa

11 marca 2018 r. sołtysi naszej gminy wraz z Wójtem Panem Tomaszem Stolarczykiem  uroczyście obchodzili  zorganizowany w Teatrze Wielkim w Łodzi Wojewódzki Dzień Sołtysa.   Podczas uroczystości padło wiele słów uznania, za trud pracy jaki sołtysi wkładają wykonując swe obowiązki oraz zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie przez Marszałka Województwa Łódzkiego Pan Witolda Stępnia oraz Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Jana Tobiasza „Odznaki Sołtysa”, która jest wyróżnieniem dla osób pełniących tę funkcję społeczną.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.


Zachęcamy również do przeczytania relacji i obejrzenia galerii zdjęć opublikowanej w serwisie informacyjnym Województwa Łódzkiego.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szataniak.

Program „Aktywny Samorząd” 2018 – finansowany przez PFRON

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, są również dostępne w zakładce “Aktywny Samorząd”

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy odzinie w Pajęcznie :

  1. dla modułu I w terminie  od 03 kwietnia 2018r. do 30 sierpnia 2018r.
  2. dla modułu II

–  w terminie od 05 marca 2018r. do 30 marca 2018r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 )

–  do 10 października 2018r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 )

Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)  Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,  

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2)  Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1  – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz     oprogramowania,  

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

–  Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

–  Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

Modułu I

Obszaru A Zadanie nr 1 – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności )  oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszaru A Zadanie nr 2 – jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

Obszaru B Zadanie nr 1 i nr 2  – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszaru C Zadanie nr 2 – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności)

Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 – jest osobą niepełnosprawną w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszaru D – jest osobą niepełnosprawną, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Modułu II – jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pobierającą naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, lub prowadzącą przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym,

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

– w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

– w module II – przerwa w nauce

Szczegółowych informacji o programie udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel. 34 311 10 56, lub 34 311 10 36 www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd. W zakładce umieszczone są wzory wniosków do pobrania.

Wzory wniosków i dokumentów do pobrania pogrupowano zgodnie z obszarami programu. W poszczególnych obszarach jest wzór wniosku dla osoby dorosłej oraz wersja dla rodzica lub prawnego opiekuna.

W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt z PCPR.

Wnioski oraz pozostałe dokumenty należy wypełniać uważnie i dokładnie, ponieważ są one dość skomplikowane zalecamy kontakt z pracownikiem PCPR.

 

 

 

 

Dzień Kobiet w Kodraniu

7  marca 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury oraz Filia Biblioteczna w Kodraniu zorganizowały uroczystość z okazji „Dnia Kobiet”. Na początku spotkania Pani Aleksandra Olszówka przywitała zaproszonych gości i złożyła wszystkim zgromadzonym Paniom serdeczne życzenia. Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk  również złożył życzenia wszystkim Paniom.

Mile spędzony czas uświetnił występ artystyczny w wykonaniu dzieci uczęszczających do tutejszego Gminnego Ośrodka Kultury i Filii Bibliotecznej oraz zespołu „Malwinki” z Siemkowic. Panie rozbawiły wszystkich swoim występem , a przyjemna atmosfera, jaka panowała podczas wieczoru, pozwoliła solenizantkom na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków.

Na koniec wszystkie Panie otrzymały własnoręcznie wykonane laurki, a następnie skosztowały potrawy przygotowane przez pracownice GOK-u i biblioteki. Miłą niespodzianką wieczoru był tort dostarczony przez Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni Joannę Konieczko, która zaszczyciła swoją obecnością. Podziękowano także Panu radnemu Sylwestrowi Sobczakowi oraz Pani sołtys Urszuli Plucie za ufundowane na ten wieczór podarunki.

Organizowany od kilku lat w Gminnym Ośrodku Kultury i Filii Bibliotecznej w Kodraniu Dzień Kobiet cieszy się dużym powodzeniem i na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych. Dziękujemy wszystkim Paniom za przybycie, poświęcony czas i zapraszamy za rok.

Tekst z zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury oraz Filia Biblioteczna w Kodraniu.